Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

KOMUNIKAT z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie anulowania naboru w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

piątek, Lipiec 17, 2020

Dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie anulowania naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) informuje, że w związku z uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CLXVI/3192/2020 z dnia 16 lipca 2020 r., nabór nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 dotyczący wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw, realizowany w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 został anulowany.

Zgodnie z Wezwaniem do złożenia wniosku w ramach naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Badania i innowacje, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności, RPO WL na lata 2014–2020, Instytucja Organizująca Nabór zastrzega sobie możliwość do anulowania naboru, w szczególności w następujących przypadkach:

  • ogłoszenia i/lub nowelizacji aktów prawnych lub wytycznych lub dokumentów składających się na system realizacji programu mających istotny wpływ na warunki realizacji projektów lub w istotny sposób sprzecznych z postanowieniami niniejszego Wezwania;
  • wystąpienia nieusuwalnej wady uniemożliwiającej rozstrzygnięcie naboru zgodnie z przepisami ustawy wdrożeniowej;
  • jeżeli w naborze nie został złożony żaden wniosek;
  • zaistnienia siły wyższej powodującej zagrożenie dla interesu publicznego, której wystąpienie czyni niemożliwym lub znacząco utrudnia przeprowadzenie procedury naboru;
  • awarii lub brak dostępności LSI2014, których wystąpienie czyni niemożliwym lub znacząco utrudnia przeprowadzenie procedury naboru.

 

Biorąc pod uwagę awarię systemu informatycznego LSI2014, która wystąpiła w trakcie trwania naboru, podjęto decyzję o jego anulowaniu.