Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Międzyregionalne Warsztaty Tematyczne w Grecji z udziałem lubelskich firm oraz Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB)

poniedziałek, Czerwiec 11, 2018

Międzyregionalne Warsztaty Tematyczne w Grecji z udziałem lubelskich firm oraz Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB)

11 kwietnia 2018 r. odbyły się trzecie z cyklu Międzyregionalne Warsztaty Tematyczne, które tym razem poświęcone zostały wzmacnianiu kompetencji przedsiębiorców. Poprzednia edycja spotkania dotyczyła instrumentów finansowych (luty 2017, Włochy) i budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorców (wrzesień 2017, Hiszpania). Dyskusja podczas spotkań koncertowała uwagę w sposób szczególny na przedsiębiorstwach, które znajdowały się lub znajdują w trudnej sytuacji.

 

Reborn

 

Projekt REBORN Embracing failure to encourage entrepreneurship and competitiveness (Interreg Europa) - wspiera tych przedsiębiorców, którzy po porażce biznesowej chcą ponownie wrócić na rynek i kontynuować działalność gospodarczą. Grupę docelową projektu tworzą również firmy dotknięte problemami np. sukcesji, nadmiernej konkurencji na rynku, wywołanymi przez zmiany legislacyjne lub czynniki zewnętrzne jak na przykład zmieniające się uwarunkowania środowiska i zagrożenia naturalne, niewypłacalni wierzyciele. To również wsparcie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, procesie restrukturyzacji, likwidacji czy w trakcie postepowania upadłościowego.

Jak tłumaczy organizator Warsztatów Theodoros Karypidis, Gubernator regionu Zachodniej Macedonii i Prezes Funduszu Rozwoju Regionalnego Zachodniej Macedonii, partner projektu REBORN:

Musimy zrozumieć, dlaczego pierwszy biznes się  nie udał. Jakie są możliwe tego przyczyny? Dlaczego konkretne działania się nie powiodły? Dlaczego wystąpiła trudność? Wtedy będziemy mogli zastanowić się, co chcemy osiągnąć w przyszłości. Najlepsze praktyki można znaleźć w regionach REBORN

Osiągnięciu tego celu służy projekt REBORN, którego zadaniem jest nie tylko zdiagnozowanie sytuacji w regionach partnerskich projektu, ale przede wszystkim wypracowanie narzędzi wsparcia dla re-starterów dopasowanych do potrzeb przedsiębiorców i uwarunkowań występujących w danym regionie.

 

Warsztaty w Kozani czyli budowanie potencjału

Podczas warsztatów w Kozani regiony partnerskie projektu – Włochy, Hiszpania, Belgia, Węgry oraz Grecja  wymieniły się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami w kontekście wzmacniania potencjału i kompetencji  przedsiębiorców.  Spotkanie zamyka pierwszą fazę realizacji projektu tj. proces wzajemnego uczenia się regionów UE na temat działań, instrumentów i narzędzi zorientowanych na poprawę sytuacji firm znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Trzecie Międzyregionalne Warsztaty Tematyczne koncentrowały się na trzech głównych tematach i przykładach działań realizowanych w regionach partnerskich projektu REBORN:

  1. System wczesnego ostrzegania i zrozumienie oznak nadchodzącego kryzysu w celu podejmowania działań naprawczych
  2. ,,Szkoła porażki” tj. jak przyjmować błędy i postrzegać porażkę jako naturalny etapu procesu uczenia się i doskonalenia oraz
  3. Kluby i warsztaty naprawcze – połączenie odbudowy osobistej z odbudową biznesu po niepowodzeniu, oraz ulepszenie funkcjonowania na bazie wyciągniętych wniosków (wsparcie coachingowo-mentoringowe).

 

Przedstawiciele z regionu

W warsztatach, oprócz Województwa Lubelskiego udział wzięli również przedstawiciele Lubelskiej Fundacji Rozwoju i Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu, a także Lubelskiego Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, który reprezentowała firma Netrix Group Sp. z.o.o. Ze strony sektora prywatnego w warsztatach uczestniczyła także firma wyłoniona w drodze otwartego naboru i należąca do grupy docelowej projektu tj. znajdująca się obecnie w zawieszeniu i planująca wznowić działalność gospodarczą.  

Uczestnictwo w/w instytucji i firm w spotkaniu wiązało się z wymianą wiedzy i doświadczeń w zakresie tematyki warsztatów, ale także zaobserwowaniu i poznaniu specyfiki dobrych praktyk innych regionów partnerskich. Dodatkowo spotkanie może stanowić istotny wkład lub/i inspirację  dla dotychczasowych zadań podejmowanych przez wymienione podmioty w obszarze wsparcia przedsiębiorczości. Co więcej, uczestnicy spotkania w kolejnym etapie realizacji projektu będą zaangażowani w pracę nad sformułowaniem rekomendacji, które będą wpływały na wypracowanie korzystnych narzędzi i instrumentów przyczyniających się do wsparcia bankrutujących przedsiębiorstw w regionie.

 

Wypracuj z nami ostateczny kształt instrumentu wsparcia dla Województwa Lubelskiego

W kolejnych kwartałach 2018 r. rozpoczną się prace nad opracowaniem tzw. Regionalnego Planu Działania, który będzie zawierał konkretny zestaw działań wspierający re-starterów. Partnerzy projektu stawiają na stworzenie oferty dopasowanej do potrzeb przedsiębiorców, dlatego też od początku realizacji projektu cyklicznie odbywają się spotkania skierowane do przedsiębiorców oraz do instytucji publicznych. Województwo Lubelskie włącza wszystkie wymienione podmioty w wypracowanie ostatecznego kształtu narzędzia mającego znaleźć zastosowanie w regionie. Dlatego zapraszamy instytucje oferujące swoje wsparcie dla firm jak i samych odbiorców - przedsiębiorców, do włączenia się w realizację projektu i wspólne wypracowanie narzędzi, które dzięki implementacji tego projektu będą mogły zostać wprowadzone w województwie lubelskim.

 

Najbliższe spotkania dla przedsiębiorców i instytucji zaplanowane są na 26 czerwca 2018 r. Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu - Elżbieta Szulc-Wałecka, tel. 81 537 16 21.