Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Nabór przedsiębiorstw na misję gospodarczą do Amsterdamu, 7-10 lipca 2019 r.

wtorek, Maj 21, 2019

Zapraszamy przedsiębiorców z województwa lubelskiego do udziału w naborze na misję gospodarczą połączoną z udziałem w międzynarodowych Targach Mody „Modefabriek – Amsterdam Fashion Trade Event” w Amsterdamie, Holandia

                                          

Partnerem Wyjazdu jest Politechnika Lubelska – Centrum Innowacji i Transferu Technologii, która jest odpowiedzialna za zorganizowanie spotkań B2B z zagranicznymi partnerami sektora modowego.

Ogłoszenie o naborze skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego, tj. posiadających siedzibę lub co najmniej oddział na terenie województwa lubelskiego minimum 12 miesięcy (na dzień złożenia wniosku), działających w sektorze modowym.

 

 

 

 

Przewidywana liczba uczestników wyjazdu: 7 przedsiębiorców

 

 

Nazwa i miejsce wyjazdu

 

Targi Mody „Modefabriek – Amsterdam Fashion Trade Event” Amsterdam, Holandia.

 

 

Termin wyjazdu (data rozpoczęcia

i zakończenia wyjazdu)

 

7-10 lipca 2019 r.

Cel realizacji wyjazdu

Zgodnie z Regulaminem, celem uczestnictwa w Wyjeździe jest prezentacja potencjału Województwa Lubelskiego w ramach kluczowych i perspektywicznych sektorów gospodarki regionu oraz pomoc przedsiębiorcom w wejściu na nowe rynki zagraniczne poprzez umożliwienie przedsiębiorcom z terenu województwa lubelskiego nawiązania kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi.  Ponadto:

  • promocja przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,
  • udział w rozmowach B2B z zagranicznymi partnerami z sektora modowego,
  • zaprezentowanie potencjału przedsiębiorca

 

Opis przedsięwzięcia

 

 

 

 

 

Udział w misji gospodarczej połączonej z udziałem w międzynarodowych Targach Mody "Modefabriek - Amsterdam Fashion Trade Event" w Amsterdamie, Holandia

Wartość przedsięwzięcia

30 000 zł

Koszty kwalifikowalne

  1. koszt przelotu (bilet) na trasie Polska – Amsterdam – Polska dla 1 osoby;
  2. koszty zakwaterowania dla 1 osoby.

Wnioskowana kwota pomocy

30 000 zł

Źródła finansowania przedsięwzięcia

Wyjazd realizowany jest w ramach Projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.6 Marketing Gospodarczy realizowanego przez Województwo Lubelskie

 

 

Uczestnicy wyjazdu we własnym zakresie pokrywają:

  • koszty ubezpieczenia osobowego obejmujące m.in. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie zdrowotne,
  • diety pobytowe oraz koszty wyżywienia,
  • koszty spóźnień Uczestnika na samolot/pociąg/autobus/samochód/minibus i związane z tym koszty dodatkowego zakwaterowania, zmiany rezerwacji biletu,
  • koszty przygotowania materiałów promocyjnych obejmujące m.in. koszty opracowania, tłumaczenia oraz transportu materiałów itp.
  • inne koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w Wyjeździe, np. koszt biletu wstępu na Targi „Modefabriek – Amsterdam Fashion Trade Event”

 

W ramach dofinansowania Uczestnika, stanowiącego pomoc de minimis, Województwo Lubelskie pokryje 100% kosztów uczestnictwa przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem że kwota przewidziana w Ogłoszeniu o naborze może ulec zmianie. Ostateczny koszt uczestnictwa w Wyjeździe znany będzie po jego zakończeniu na podstawie faktur otrzymanych przez Województwo Lubelskie od wykonawców usług związanych z organizacją uczestnictwa w Wyjeździe.

 

Termin nadsyłania wniosków: 28 maja 2019 r., do godz. 12:00

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe lub przesyłką kurierską na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Grottgera 4

20-029 Lublin

 

wraz z dopiskiem: WYJAZD w ramach projektu „MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO II” - misja gospodarcza do Amsterdamu

 

lub elektronicznie na adres: przedsiebiorcy@lubelskie.pl w formie skanu.

                   

W przypadku złożenia wniosku osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesłania kurierem każdorazowo o dacie doręczenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w godzinach jego urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Natomiast w przypadku przesyłek doręczanych elektronicznie wniosek uznaje się za doręczony z chwilą wpływu na wskazany adres e-mail. Wnioski złożone po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

 

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z REGULAMINEM oraz załącznikami

 

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

Tel: 81 537 16 15 lub 81 478 14 69

e-mail: coie@lubelskie.pl

 

Załączniki:

Regulamin uczestnictwa przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego[1] w wyjazdach zagranicznych na misje gospodarcze oraz wyjazdach związanych z promowaniem województwa lubelskiego organizowanych w ramach projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3, Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.6 Marketing Gospodarczy.

 

Zał. nr 1. Wzór wniosku o uczestnictwo w Wyjeździe.

Zał. nr 2. Formularz informacji udzielanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych w latach 2014-2020 (Dz.U. z 2015, poz.488) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2010 r. nr 53,poz. 311 z późn. zm.)

Zał. nr 3. Wzór sprawozdania merytorycznego z udziału w Wyjeździe

Zał. nr 4. Projekt Umowy o dofinansowanie

Zał. nr 5. Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady ministrów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (t.j. Dz.U. z 2018, poz.350)

Zał. nr 6. Kryteria wyboru przedsiębiorców

Zał. nr 7. Oświadczenie n/t powiązań wnioskodawcy z innymi podmiotami

Zał. nr 8. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis / nieotrzymaniu pomocy de minimis

 

Prosimy również pamiętać o załączeniu: odpisu KRS/ wypisu z CEIDG (dopuszczalny jest wydruk ze stron: http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ oraz https://ems.ms.gov.pl/start);

 

[1] Poprzez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego  rozumie się każdy podmiot wykonujący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę prawną i sposób finansowania, z siedzibą/miejscem wykonywania działalności na terenie województwa lubelskiego lub zarejestrowanym na terenie województwa lubelskiego oddziałem.