Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Nowy nabór - Działanie 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP - Finansowanie Kapitału Obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw.

piątek, Lipiec 24, 2020


Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw o nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20.


Nabór przeprowadzany będzie w dniu 29 lipca 2020 r. i trwał będzie od godz. 10:00 do godz. 22:00.


Ocenie podlegają wnioski o dofinansowanie, których łączna wartość wnioskowanego wsparcia nie przekracza 140% alokacji.


Przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz pakietu dokumentów, które Wnioskodawca złoży do LAWP odbywa się jedynie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu LSI2014, natomiast złożenie dokumentacji aplikacyjnej do LAWP odbywa się za pośrednictwem strony https://covidlsi2014.lubelskie.pl, zgodnie z instrukcją zawartą w Załączniku nr 6 do Wezwania.
Szczegółowe informacje techniczne dot. procesu aplikowania, podpisania i wysyłki pakietu do urzędu znajdują się na stronie: www.rpo.lubelskie.pl


UWAGA!!!
Szczegółowa procedura przygotowania oraz złożenia wniosku o dofinansowanie została opisana w Instrukcji dotyczącej przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, która stanowi załącznik nr 6 do Wezwania znajdującego się na stronie https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy
Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie.
Wnioskodawcy od dnia ogłoszenia niniejszego Wezwania mają możliwość wypełniania formularza wniosku w Generatorze wniosków w LSI2014 dostępnym pod adresem https://lsi2014.lubelskie.pl oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do złożenia.


KOMUNIKAT 1


Po podpisaniu pakietu w systemie LSI2014 wygenerowane dane: ID użytkownika, ID pakiet,TOKEN użytkownika oraz TOKEN pakietu, należy wysłać za pośrednictwem strony https://covidlsi2014.lubelskie.pl/.


Strona https://covidlsi2014.lubelskie.pl/ będzie uruchomiona w dniu 29 lipca 2020 r. od godz. 7.30, przy czym możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie będzie od godz. 10:00:00 tego samego dnia.


KOMUNIKAT 2


System LSI2014 w dniu naboru 29.07.2020 r. zostanie wyłączony w godz. 9.30-11.30.
Aby złożyć wniosek o dofinansowanie do LAWP Wnioskodawca musi już przed godziną 9.30 posiadać wygenerowane i zapisane dane: ID pakietu oraz TOKEN pakietu i ID użytkownika oraz TOKEN użytkownika, które zostaną przesłane do LAWP za pośrednictwem strony https://covidlsi2014.lubelskie.pl/


Szczegóły naboru: https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/3-7-wzrost-konkurencyjnosci-przedsiebiorstw-finansowanie-kapitalu-obrotowego-mikro-i-malych-przedsiebiorstw-1/


Informacje można uzyskać w Punkcie Kontaktowym pod numerami telefonów:
81 46 23 812, 81 46 23 831 oraz kierując zapytania na adres lawp@lawp.eu