Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Odpowiedzialne innowacje, czyli co? Nowe ujęcie innowacji w projekcie ROSIE

wtorek, Lipiec 10, 2018

Odpowiedzialne podejście w biznesie nie jest nowym sposobem myślenia o podmiotach gospodarki rynkowej, a działania w tym obszarze stanowią coraz częściej codzienną praktykę firm.

W Stanach Zjednoczonych, jak i całym świecie anglosaskim preferuje się mówienie o etyce biznesu czy też zrównoważonym rozwoju, podczas gdy pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu jest bardziej popularne w Europie. W USA traktuje się ją jako identyfikację antybiznesowych praktyk potwierdzonych przez tych, którzy są poza tzw. systemem - urzędy, instytuty.

 

odpowiedzialne podejście w biznesie

 

Warto zwrócić uwagę, iż w ramach koncepcji Odpowiedzialnego Biznesu wymienić można co najmniej kilka gałęzi, które tworzą to podejście. Jest to m.in.

  • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu,
  • Zrównoważony Rozwój Korporacyjny,
  • Koncepcja Współtworzonej Wartości,
  • Aspekty Etyczne, Prawne i Społeczne,
  • Odpowiedzialne Badania i Innowacje,
  • Odpowiedzialne Innowacje.

Niezależnie od podejścia wszelkie działania podjęte przez współczesne firmy poparte są świadomością, że sama dbałość o jakość towarów i usług już nie wystarcza. Aby firma mogła prawidłowo funkcjonować na rynku i mieć przewagę konkurencyjną, musi jeszcze w swej strategii ująć takie elementy, jak troska o środowisko naturalne, aspekty etyczne, społeczne, otwarty dostęp, równość płci, ocena ryzyka, edukacja czy dobre zarządzanie.

Działania UE w kierunku wzmocnienia tych elementów spowodowały konsekwentne włączanie koncepcji Odpowiedzialnych Badań i Innowacji do założeń 5, 6, a następnie 7 programu ramowego UE. Dzisiaj dostrzega się jednak potrzebę zrobienia kolejnego kroku w kierunku odpowiedzialnego podejścia do innowacji nie tylko w sektorze akademickim, ale także sektorze biznesu. W Programie „Horyzont 2020” w celu szczegółowym „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” wpierane są działania skierowane na współpracę w trakcie całego procesu badań i innowacji.

Województwo Lubelskie dostrzegając znaczenie i rolę odpowiedzialnych innowacji jako źródła rozwoju przedsiębiorstw przystąpiło do międzynarodowego projektu ROSIE (Program Interreg Europa Środkowa), gdzie wraz z 11 partnerami z 8 krajów UE  - Czech, Węgier, Słowacji, Słowenii, Włoch, Niemiec i Chorwacji podjęło współpracę na rzecz zaprojektowania i przetestowania strategii odpowiedzialnych innowacji.

Innowacyjność, podobnie jak Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, wymaga zmiany w sposobie myślenia, niestandardowych sposobów działania, otwarcia się na „nowe” i „nieznane”. Konieczne jest uwzględnienie społecznych, środowiskowych i etycznych wartości, które mają przyczyniać się do doskonalenia przedsiębiorstwa.

Projekt ROSIE tworzy szansę dla podmiotów z sektora prywatnego z województwa lubelskiego, aby tą wiedzę zdobywać i wykorzystywać w sposób praktyczny. Dzieje się to po to, aby usprawniać proces zarządzania firmą, zwiększać jej potencjał innowacyjny oraz otwierać się na nowe standardy i adoptować je w swoim środowisku. Takie podejście sprawia nie tylko, że jesteśmy bardziej konkurencyjni na rynku i wyróżniamy się sposobem prowadzenia działalności gospodarczej, ale także otwiera dostępność do większej ilości środków zewnętrznych. W UE coraz częściej podkreśla się, iż nowa perspektywa finansowa po 2020 r.  będzie otwierać się wobec przedsiębiorstw, które dysponują potencjałem innowacyjnym.

Udział w projekcie ROSIE  otwiera drogę do tego, aby o ten potencjał dbać i ukierunkować w odpowiednią stronę. Dlatego  zapraszamy do aktywnego uczestnictwa i skorzystania z oferty projektu ROSIE – I etap będzie stanowić 2 edycja szkolenia (tryb on-line, który zostanie uruchomiony w okresie wakacyjnym), a w II etapie programu ROSIE indywidualne wsparcie przedsiębiorstw oraz wsparcie eksperta w diagnozie potencjału innowacyjnego firmy, rekomendacje i ich wdrożenie. Szczegóły zostaną opublikowane na stronie www.invest.lubelskie.pl w zakładce REGION – ROSIE.