Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

REBORN Lubelskie - wizyta studyjna w Budapeszcie

środa, Kwiecień 25, 2018

Kolejny etap realizacji projektu za nami - wizyta studyjna w Budapeszcie


27 marca br. przedstawiciele Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej oraz Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego UMWL, a także Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie wzięli udział w wizycie studyjnej na Węgrzech realizowanej w ramach projektu REBORN.

 

projekt REBORN Budapeszt

 

Celem wizyty studyjnej było poznanie i wymiana doświadczeń na temat narzędzi wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które funkcjonują na Węgrzech. Jedno z działań projektu REBORN jest bowiem zorientowane na zebranie wiedzy o instrumentach wsparcia funkcjonujących w innych regionach Europy, aby czerpiąc z doświadczeń i potencjału innych państw odnaleźć narzędzie adekwatne do potrzeb regionu i dokonać jego wdrożenia. Projekt REBORN zakłada testową fazę implementacji instrumentu zaadoptowanego z innego regionu partnerskiego projektu wspierającego przedsiębiorców w trudnej sytuacji. 

Narzędzie wsparcia dla MŚP

Województwo Lubelskie korzystając z możliwości oferowanej przez projekt REBORN uczestniczyło w wizycie studyjnej na Węgrzech, gdzie zaprezentowano instrument EDIOP 8.3.1.-16 Program na rzecz wzrostu konkurencyjności MŚP. EDIOP to preferencyjny instrument finansowy, który poprawia dostęp do finansowania MŚP znajdujących się w trudnej sytuacji. W węgierskim przypadku jest to pożyczka oferowana firmom, która może zostać wykorzystana na m.in. na zakup środków trwałych, aktywów używanych, budowę budynków (lub ich remont, rozbudowę, reorganizację), zakup nieruchomości.

 

reborn lubelskie budapeszt węgry mśp
Na zdjęciu od lewej: Peter Pogacsas (Ministerstwo Gospodarki na Węgrzech), Tomasz Stefański (LAWP), Maria Baracsi (IFKA), Elżbieta Szulc-Wałecka (UMWL), Krisztina Julia Szabo (Ministerstwo Gospodarki na Węgrzech), Krzysztof Borys (UMWL), Ferenc Arpad Nagy (Ministerstwo Gospodarki na Węgrzech)

 

Co udało się zrobić?

Do tej pory udało się zdiagnozować sytuację w kraju oraz w regionie w zakresie polityki nowej szansy oraz przeanalizować jej słabe i mocne strony. Równolegle wyselekcjonowane zostały dobre praktyki w każdym z regionów partnerskich w 3 obszarach tematycznych projektu:

a) wsparcie finansowe

b) budowanie pozytywnego wizerunku re-starterów

c)  wzmacnianie kompetencji przedsiębiorców.

Na tej podstawie wspólnie z Regionalną Grupą Interesariuszy z terenu Województwa Lubelskiego podjęta została decyzja o wymianie doświadczeń i poznaniu specyfiki dobrej praktyki z Węgier. Proces ten pozwolił na odbycie wizyty studyjnej na Węgrzech, aby zgłębić funkcjonowanie instrumentu EDIOP oraz zweryfikować jego potencjalny transfer i dostosowanie do potrzeb naszego regionu.

Ważne znaczenie w tym kontekście odgrywa fakt, że węgierski instrument finansowany jest z Programu Operacyjnego Rozwoju Gospodarczego i Innowacji (odpowiednik Regionalnego Programu Operacyjnego w Polsce). Dlatego z perspektywy implementacji węgierskiego narzędzia w województwie lubelskim kluczowe znaczenie miał udział w wizycie studyjnej podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki publicznej i wdrażanie instrumentów wsparcia z RPO WL. Jest to o tyle istotne, gdyż pilotaż instrumentu w regionie ma szansę realizacji i wsparcia właśnie w ramach RPO WL.

Co dalej?

Wizyta studyjna stanowi bardzo ważny element wprowadzający do kolejnego etapu realizacji projektu. W kolejnych kwartałach 2018 r. rozpoczną się prace nad opracowaniem tzw. Regionalnego Planu Działania, który będzie zawierał konkretny zestaw działań wspierający re-starterów. Plan ten zostanie przygotowany w oparciu  o doświadczenia i wiedzę z odbytej wizyty studyjnej w kontekście transferu węgierskiej dobrej praktyki do województwa lubelskiego.

Partnerzy projektu stawiają na stworzenie oferty dopasowanej do potrzeb przedsiębiorców, dlatego też od początku realizacji projektu cyklicznie odbywają się spotkania skierowane do przedsiębiorców oraz do instytucji publicznych. Województwo Lubelskie włącza wszystkie wymienione podmioty w wypracowanie ostatecznego kształtu narzędzia mającego znaleźć zastosowanie w regionie. Najbliższe spotkania dla przedsiębiorców i instytucji zaplanowane są na maj i czerwiec 2018 r. W celu poznania szczegółów warto śledzić Portal Gospodarczy Województwa Lubelskiego http://invest.lubelskie.pl/pl/reborn.

Pilotaż wypracowanego instrumentu i rozpoczęcie jego wdrożenia jest przewidziane na początek 2019 r.

Zachęcamy do śledzenia strony projektu www.interregeurope.eu/reborn oraz kanału na Twitterze www.twitter.com/EUReborn