Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Trwa ocena wniosków na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

wtorek, Sierpień 11, 2020

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje, że wnioski złożone w ramach naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 z Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw, RPO WL na lata 2014–2020 aktualnie podlegają weryfikacji warunków formalnych i ocenie pod kątem spełnienia kryteriów wyboru projektu.

W sytuacji kiedy wniosek o dofinansowanie lub załączniki zawierają braki, błędy lub nieścisłości uniemożliwiające ocenę któregokolwiek z kryteriów, dla których istnieje możliwość dokonania poprawy czy uzupełnienia, Wnioskodawca, za pośrednictwem LSI2014, zostaje wezwany do poprawy lub złożenia wyjaśnień.

Na złożenie wyjaśnień, uzupełnień lub na poprawę Wnioskodawca będzie miał 3 dni robocze, licząc od dnia następnego po dniu wysłania wezwania. Poprawione dokumenty należy złożyć jako nowy pakiet dokumentu utworzony w LSI2014.

Prosimy o codzienne sprawdzanie przychodzących wiadomości w systemie LSI2014.

Weryfikacja i ocena wniosków odbywa się sukcesywnie, każdego dnia.

Po pozytywnej weryfikacji warunków i ocenie wniosku, LAWP zaprosi Wnioskodawcę do podpisania umowy o dofinansowanie. O terminie podpisania umowy o dofinansowanie Wnioskodawca jest informowany za pośrednictwem LSI2014.

Podpisanie pierwszych umów planowane jest na przełomie sierpnia i września br.

W terminie 7 dni po podpisaniu umowy o dofinansowanie Beneficjent dostarcza do LAWP poprawnie ustanowione zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wystawcy weksla, których wzory stanowią załączniki nr 4.4 oraz 4.5 i 4.6 do Wezwania.

Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o płatność w systemie rozliczeniowym SL2014.
Po weryfikacji wniosku o płatność, zlecenie płatności przez LAWP następuje za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pracownicy LAWP na bieżąco odpowiadają na pytania dotyczące procesu przeprowadzenia naboru w dniu 29 lipca, jak również udzielają informacji związanych z zasadami poprawy i uzupełniania wniosków w ramach powyższego naboru, przy czym ilość zapytań e-mailowych jest bardzo duża, co powoduje, że odpowiedzi nie zawsze są wysyłane w tym samym dniu.

Telefonicznie uzyskają Państwo informacje pod nr telefonów 81 46 23 812 oraz 81 46 23 831.