Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla podmiotów gospodarczych oraz Instytucji Otoczenia Biznesu

środa, Grudzień 4, 2019

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla podmiotów gospodarczych oraz Instytucji Otoczenia Biznesu

Informujemy, że od 01 września 2017 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim realizowany jest projekt „Przyjazny i bezpieczny urząd” wspófinansowany przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, którego celem jest stworzenie przyjaznego i bezpiecznego dla obywateli państw trzecich, nie będących obywatelami państw Unii Europejskiej, urzędu, w którym przy pomocy nowoczesnych narzędzi oraz przeszkolonych pracowników uzyskają oni profesjonalną i kompleksową obsługę.
 
Zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, przyjętej przez rząd 14.02.2017 r. oraz Strategią rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014-2020, mającej na celu rozwój Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) m.in. poprzez promocję zatrudnienia i wzmacnianie zdolności instytucjonalnej administracji publicznej, niezwykle istotne jest „otwarcie się” Polski na cudzoziemców i jak najlepsze wykorzystanie potencjału migracyjnego z uwzględnieniem wyzwań związanych z nielegalnym napływem oraz obecnością obywateli państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kluczowym zagadnieniem jest tutaj upowszechnianie wiedzy na temat warunków legalnego zatrudnienia oraz legalnego pobytu na terytorium RP i konsekwencji w zakresie nielegalnej migracji.
 
Mając powyższe na względzie Wojewoda Lubelski serdecznie zaprasza przedstawicieli reprezentujących podmioty gospodarcze oraz Instytucje Otoczenia Biznesu do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Czechowska 15, w dniu 11.12.2019 r. w godz. 10.00 – 14.00.
 
W trakcie szkolenia będzie możliwość zapoznania się z obowiązującymi procedurami w zakresie legalnego powierzenia cudzoziemcowi pracy ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji przepisów prawa, konsultacji indywidualnych sytuacji problemowych związanych z zatrudnieniem cudzoziemca, a także zasadami współpracy organu administracji rządowej z klientami zewnętrznymi w zakresie obsługi obywateli państw trzecich nie będących obywatelami państw Unii Europejskiej.
 
Zgłoszenia do udziału ww. szkoleniu, zawierające: imiona oraz nazwiska uczestników, nazwę instytucji oraz telefon i e-mail do kontaktu proszę przesyłać w terminie do dnia 5 grudnia 2019 r. do godz. 14.00 do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na numer faksu: 81 74 24 432 lub e-mail: wsoc@lublin.uw.gov.pl

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za organizację szkolenia: Aneta Tkaczyk, zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

tel. 507 016 340, e-mail: atkaczyk@lublin.uw.gov.pl