Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie eksportera, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Berlin, Niemcy, luty 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zaprasza przedsiębiorców z województwa lubelskiego do udziału w naborze na misję gospodarczą do Berlina, Niemcy, w terminie 17-21.02.2020 r.

 

AKTUALIZACJA 30.01.2020 r. – zakwalifikowani po ocenie, uzupełnieniach i naborze uzupełniającym,

GRATULACJE!

 1. Wacław Piętal Firma "CEKOBUD" s.c. Piętal Wacław, Piętal Wojciech
 2. ELMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 3. F.R.B. HONORATA PĘDZISZ
 4. OLAS DESIGN STUDIO Konrad Flis
 5. Studio Aranżacji Wnętrz Vena Urszula Tomaszewska
 6. Usługi Budowlane Jacek Surdacki
 7. LEDBERG Alina Zenkovich
 8. NOWAKOWSKI JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MENTOR
 9. TKM WIĘCKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
 10. BOBINOO Karolina Kowalska

Ogłoszenie o naborze skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego, tj. posiadających siedzibę lub co najmniej oddział na terenie województwa lubelskiego minimum 12 miesięcy (na dzień złożenia wniosku), działających w branży budowlanej i wykończenia wnętrz.

UWAGA: Do udziału w Wyjeździe zakwalifikowani mogą być wyłącznie przedsiębiorcy nieprowadzący działalności gospodarczej i handlowej w Niemczech.

 

Przewidywana liczba uczestników wyjazdu: 12 przedsiębiorców

W ramach naboru uzupełniającego zaplanowano 6 miejsc dla przedsiębiorców.

Ostateczny termin wyjazdu może ulec zmianie w przypadku sytuacji niezależnych od Województwa Lubelskiego oraz wykonawcy, w tym np. braku dostępności biletów lotniczych, itp.

 

 

Nazwa i miejsce wyjazdu

 

 

Misja gospodarcza do Berlina (Niemcy) połączona z udziałem w Targach Budownictwa i Technologii Budowlanych BAUTEC 2020

 

Termin wyjazdu

(data rozpoczęcia

i zakończenia wyjazdu)

 

Planowany termin: 17-21.02.2020 r.

Cel realizacji wyjazdu

Zgodnie z Regulaminem, celem uczestnictwa w Wyjeździe jest prezentacja potencjału Województwa Lubelskiego w ramach kluczowych i perspektywicznych sektorów gospodarki regionu oraz pomoc przedsiębiorcom w wejściu na nowe rynki zagraniczne poprzez umożliwienie przedsiębiorcom z terenu województwa lubelskiego nawiązania kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi.  Ponadto:

 • promocja przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,
 • udział w rozmowach B2B z zagranicznymi partnerami z branży budowlanej i wykończenia wnętrz
 • zaprezentowanie potencjału przedsiębiorców

 

 

Opis przedsięwzięcia

 

Udział w misji gospodarczej połączonej z udziałem w Targach Budownictwa i Technologii Budowlanych BAUTEC 2020 w Berlinie, Niemcy

Wartość przedsięwzięcia

30 000 zł

Koszty kwalifikowalne

 1. przelot (bilet) na trasie Polska – kraj docelowy wyjazdu dla 1 osoby,
 2. zakwaterowanie dla 1 osoby,
 3. organizacja seminarium w kraju przed wyjazdem,
 4. obsługa logistyczna misji gospodarczej: transport krajowy i transport lokalny,
 5. udział w targach,
 6. organizacja spotkań B2B,
 7. organizacja wizyt studyjnych,
 8. usługi tłumacza,
 9. inne koszty dodatkowe związane z organizacją misji gospodarczej.

Wnioskowana kwota pomocy

30 000 zł

Źródła finansowania przedsięwzięcia

Wyjazd realizowany jest w ramach Projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.6 Marketing Gospodarczy realizowanego przez Województwo Lubelskie

 

 

Uczestnicy wyjazdu we własnym zakresie pokrywają:

 • koszty ubezpieczenia osobowego obejmujące m.in. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie zdrowotne,
 • diety pobytowe oraz koszty wyżywienia ,
 • koszty spóźnień Uczestnika na samolot/pociąg/autobus/samochód/minibus i związane z tym koszty dodatkowego zakwaterowania, zmiany rezerwacji biletu,
 • koszty przygotowania materiałów promocyjnych obejmujące m.in. koszty opracowania, tłumaczenia oraz transportu materiałów itp.,
 • inne koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w Wyjeździe,
 • koszty zakupu wiz.

 

W ramach dofinansowania Uczestnika, stanowiącego pomoc de minimis, Województwo Lubelskie pokryje 100% kosztów uczestnictwa przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem że kwota przewidziana w Ogłoszeniu o naborze może ulec zmianie. Ostateczny koszt uczestnictwa w Wyjeździe znany będzie po jego zakończeniu na podstawie faktur otrzymanych przez Województwo Lubelskie od wykonawców usług związanych z organizacją uczestnictwa w Wyjeździe.

 

Termin nadsyłania wniosków: 27 stycznia 2020 r. (do godziny 23:59)

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Grottgera 4

20-029 Lublin

 •  elektronicznie na adres: przedsiebiorcy@lubelskie.pl w formie skanu.

wraz z dopiskiem: WYJAZD w ramach projektu „MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO II” -  misja gospodarcza do Niemiec

                   

W przypadku złożenia wniosku osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesłania kurierem każdorazowo o dacie doręczenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w godzinach jego urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. W przypadku przesyłek doręczanych elektronicznie wniosek uznaje się za doręczony z chwilą wpływu na wskazany adres e-mail. Wnioski złożone po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z REGULAMINEM oraz załącznikami

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Olga Dubrowska, Bartłomiej Martys

tel: 81 537 16 15

e-mail: przedsiebiorcy@lubelskie.pl

 

Załączniki:

Regulamin uczestnictwa przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego[1] w wyjazdach zagranicznych na misje gospodarcze oraz wyjazdach związanych z promowaniem województwa lubelskiego organizowanych w ramach projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3, Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.6 Marketing Gospodarczy.

Zał. nr 1. Wzór wniosku o uczestnictwo w Wyjeździe - do złożenia na etapie naboru

Zał. nr 2. Formularz informacji udzielanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych w latach 2014-2020 (Dz.U. z 2015, poz.488) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2010 r. nr 53,poz. 311 z późn. zm.) - do złożenia na etapie naboru

Zał. nr 3. Wzór sprawozdania merytorycznego z udziału w Wyjeździe

Zał. nr 4. Projekt Umowy o dofinansowanie

Zał. nr 5. Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady ministrów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (t.j. Dz.U. z 2018, poz.350)

Zał. nr 6. Kryteria wyboru przedsiębiorców

Zał. nr 7. Oświadczenie n/t powiązań wnioskodawcy z innymi podmiotami - do złożenia na etapie naboru

Zał. nr 8. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis / nieotrzymaniu pomocy de minimis - do złożenia na etapie naboru

Zał. nr 9. Sytuacja finansowa wnioskodawcy - do złożenia na etapie naboru

Klauzula informacyjna

[1] Poprzez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego  rozumie się każdy podmiot wykonujący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę prawną i sposób finansowania, z siedzibą/miejscem wykonywania działalności na terenie województwa lubelskiego lub zarejestrowanym na terenie województwa lubelskiego oddziałem.