Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie eksportera, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Dane statystyczne

Produkcja przemysłowa we wrześniu 2020 roku – komentarz MPiT do danych GUS

Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu 2020 była o 5,9% wyższa, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 r. W tym samym okresie ubiegłego roku notowano wzrost o 5,6%. Wrzesień to czwarty miesiąc z rzędu, w którym rośnie produkcja przemysłowa, co wskazuje na szybsze od oczekiwań odrabianie strat w przemyśle, spowodowanych pandemią COVID-19.

W porównaniu z sierpniem br. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 15,5%.

Wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 23 działach przemysłu. Największy w produkcji urządzeń elektrycznych (o 26,6%) i komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 22,8%). Niższe wzrosty dotyczyły produkcji mebli (o 15,8%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 14,1%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 10,7%), papieru i wyrobów z papieru (o 7,9%), wyrobów z metali (o 7,8%) oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 7,4%).

Największe spadki w ujęciu rok do roku dotyczyły produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 25,6%) oraz wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (o 17,8%).

Według wstępnych danych ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły we wrześniu o 1,6% w ujęciu rok do roku, a w porównaniu z sierpniem br. wzrosły o 0,1%. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły natomiast odpowiednio o 2,5% r/r i o 0,3% w relacji do sierpnia br.

W październiku można oczekiwać spowolnienia wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu do ok. 2% w ujęciu rocznym, głównie za sprawą niższych od oczekiwań wyników produkcji dóbr związanych z energią oraz efektów kalendarzowych. Utrzyma się także kompozycja sektorów notujących wzrosty i spadki produkcji, przy czym można oczekiwać płytszych wzrostów i głębszych spadków.

 

źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii


Obroty towarowe handlu zagranicznego za wrzesień i po trzech kwartałach br.

Eksport towarów we wrześniu zwiększył się o 4,8% rok do roku i osiągnął wartość 21,5 mld EUR, czyli poziom najwyższy od października 2019 r. W szczególności przyspieszyła sprzedaż maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich części i akcesoriów (ok. 20-proc. wzrost). Wrześniowy wzrost nastąpił w ślad za wyraźną poprawą w sektorze przemysłowym (wzrost PMI o 0,2 pkt, do 50,8 pkt oraz 5,9-proc. wzrost produkcji sprzedanej przemysłu rok do roku).

Po pięciomiesięcznym okresie spadków, odnotowano także wzrost po stronie importu - o 1,1% (20,1 mld EUR). W szczególności wzrósł przywóz maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich części i akcesoriów (o 13,6%).

W skali trzech kwartałów br. eksport towarów z Polski zmniejszył się w ujęciu rocznym o 4%, do poziomu ok. 169,9 mld EUR, a import był niższy o 8% i wyniósł blisko 162,4 mld EUR. Łagodniejszy spadek eksportu zaowocował wyraźnym zwiększeniem nadwyżki wymiany – o prawie 7 mld EUR - do 7,5 mld EUR.

Eksport do UE27 wyniósł 125 mld EUR, czyli spadł o 4,8% rok do roku. Redukcje sprzedaży notowano do większości krajów UE, w tym do wszystkich kluczowych, czyli do Niemiec o 1,5%, Czech o 7,8% oraz Francji o 8%. Po stronie importu z UE notowano z kolei spadek o 10% (do 89,5 mld EUR), w rezultacie czego nadwyżka wzrosła o prawie 3,6 mld EUR, do 35,5 mld EUR.

Eksport do krajów WNP zwiększył się o 1,2% (do 11,12 mld EUR), w tym na Ukrainę o ok. 5% oraz do Kazachstanu o ok. 55%. Spadki wystąpiły m.in. w przypadku eksportu do Rosji i na Białoruś (po ok. 4%). Głębokie spadki odnotowano w imporcie (o 24%, do 11,13 mld EUR), w rezultacie czego ujemne saldo zostało zredukowane aż o 3,6 mld EUR, do 10 mln EUR.

Wśród głównych grup rynków nadal najkorzystniej kształtowały się obroty z pozostałymi (poza WNP) krajami słabiej rozwiniętymi i rozwijającymi się. Po stronie eksportu notowano tu wzrost o 4,1% (do blisko 12,3 mld EUR), w tym do Chin o 17%, Turcji o ok. 14% oraz Arabii Saudyjskiej o ok. 50%. W imporcie wzrost z kolei wyniósł 2,2% (do 45,9 mld EUR), w tym z Chin o 8,5%. Po trzech kwartałach br. deficyt z tą grupą krajów wyniósł 33,6 mld EUR wobec -33,1 mld EUR przed rokiem.

Biorąc pod uwagę strukturę przedmiotową naszych obrotów, wśród 10 najważniejszych w naszym eksporcie pozycji, spadki dotknęły większości, tj. 8. z nich, w tym kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych i ich części oraz akcesoriów (o 4,8%), pojazdów nieszynowych i ich części oraz akcesoriów (o ponad 20%) oraz mebli, pościeli, materacy, lamp itp. o 9%. Z drugiej strony po trzech kwartałach br. wzrost sprzedaży notowano w pozycji maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria (o 2,8%) oraz  przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, medyczne i ich części oraz akcesoria (o 0,7%).

źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

 

 

DANE ARCHIWALNE