Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie eksportera, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Dane statystyczne

Produkcja przemysłowa w listopadzie 2018 roku – komentarz MPiT do danych GUS

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w listopadzie 2018 roku była o 4,7 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku. Wynik jest zgodny z oczekiwaniami MPiT. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w listopadzie wzrosła o 5,5 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku.

W porównaniu z listopadem 2017 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 31 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji urządzeń elektrycznych (o 16,5 proc.) oraz produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 28,6 proc.), czyli działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży. Spadek produkcji przemysłowej, w porównaniu z listopadem 2017 roku, nastąpił tylko w 3 działach, z czego największy w produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 28,8 proc.).  

W listopadzie 2018 roku, w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku, o 17,1 proc. wzrosła sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych. Wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym najwyższy w jednostkach zajmujących się głównie budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 20,4 proc.).  

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2018 roku były wyższe niż przed rokiem o 2,7 proc. wobec wzrostu o 3,2 proc. w październiku 2018 roku. W porównaniu z październikiem br. ceny spadły o 0,5 proc.  

W grudniu 2018 roku oczekujemy zbliżonej dynamiki zarówno w produkcji przemysłowej, jak i w produkcji budowlano-montażowej. Szacujemy, że w grudniu 2018 r. roczny wzrost produkcji przemysłowej przekroczy 5,0 proc., a produkcji budowlano-montażowej będzie zbliżony do 16,0 proc. 

Uwzględniając dane po 11 miesiącach (wzrost produkcji przemysłowej o 6,1 proc. w ujęciu rocznym, a budowlano-montażowa o 19,7 proc.), oczekujemy, że w całym roku produkcja przemysłowa wzrośnie o 6,0 proc., czyli nieznacznie wolniej niż w 2017 roku (6,6 proc.), a wzrost produkcji budowlano-montażowej będzie zbliżony do 18 proc. wobec 10,9 proc. w 2017 roku.

źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii


Handel zagraniczny Polski po 11 miesiącach 2017 r.

Według wstępnych danych GUS w listopadzie ub.r. odnotowano wysoki poziom obrotów towarowych - eksport osiągnął wartość 17,9 mld EUR, a import 18,1 mld EUR. Tradycyjnie wpływ na to miały zwiększone zakupy w związku ze świętami.

W skali 11 miesięcy 2017 r. eksport wyniósł blisko 187,7 mld EUR i był wyższy niż przed rokiem o 10,7%, a import 185,9 mld EUR, co oznacza wzrost o 12,1%. Pomimo szybszego wzrostu importu, wynikającego m.in. z proimportowego kursu złotego, ożywienia w inwestycjach oraz silnego popytu konsumpcyjnego, nadal utrzymujemy nadwyżkę obrotów towarowych, która po 11 miesiącach ub.r. wyniosła 1,8 mld EUR.

Szybko w omawianym okresie rósł eksport do Unii Europejskiej, tj. o 10,4% (do 149,7 mld EUR), z tym że istniały wyraźne różnice w tempie jego wzrostu dla poszczególnych rynków. Dynamiczny, dwucyfrowy wzrost odnotowano m.in. do Niemiec (10,7%), Francji (11,7%), Włoch (ponad 14%), Niderlandów (ok. 10%), Hiszpanii (ok. 10,5%) oraz Węgier (ok. 10%). Wolniej natomiast wzrosła sprzedaż na drugi i trzeci najważniejszy nasz rynek eksportowy, tj. czeski (7,7%) oraz brytyjski (5,4%). W obrotach z UE generujemy pokaźną nadwyżkę, która po 11 miesiącach ub.r. wyraźnie się zwiększyła (o 4,4 mld EUR), do 38,2 mld EUR.

Tendencja do dynamicznego wzrostu eksportu została utrzymana w odniesieniu do rozwiniętych krajów pozaunijnych. W okresie styczeń-listopad 2017 r. sprzedaż na te rynki zwiększyła się o 14,3% (do blisko 12,7 mld EUR), w tym do USA o ok. 28%, Szwajcarii o 12,7%, Australii o ok. 34% oraz RPA o ok. 17,5%. W wyniku znacznie szybszego wzrostu importu z tych rynków (o ok. 20%), ujemny bilans został zwiększony o blisko 0,8 mld EUR, do prawie 1,2 mld EUR.

Prawie 2-krotnie szybciej niż przeciętnie rósł eksport do krajów WNP, tj. o ok. 20%, do blisko 11,6 mld EUR. Zadecydował o tym dynamiczny wzrost sprzedaży do Rosji (ok. 20%) oraz na Ukrainę (ok. 25%). Przełożyło się to na umocnienie znaczenia krajów WNP w naszym eksporcie – zwiększenie udziału o 0,5 pkt. proc., do 6,2%, w tym Rosji o 0,2 pkt. proc., do 3%.

Podobnie jak w poprzednich okresach ub.r. niekorzystnie kształtowały się obroty z pozostałymi rynkami rozwijającymi się i słabiej rozwiniętymi (spoza WNP). Eksport do tej grupy państw wzrósł zaledwie o 3,5% (do ok. 13,8 mld EUR), podczas gdy import ponad 3,5-krotnie szybciej, tj. o ok. 12,5%, do 45 mld EUR. W konsekwencji deficyt handlowy z tą grupą krajów pogłębił się o 4,5 mld EUR, do 31,2 mld EUR. Na słabe wyniki sprzedaży do tej grupy krajów wpłynęły spadki eksportu do Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (po ok. 15%) oraz Egiptu (ok. 25%), jak również jego wolny wzrost do kluczowych w tej grupie, rynków eksportowych, tj. Turcji (4,5%) oraz Indii (2%). Zostało to jednak częściowo skompensowane dynamicznym wzrostem eksportu m.in. do Chin (ok. 19%), Serbii (17%) czy Meksyku (27%).

W przekroju towarowym najszybciej w okresie 11 miesięcy 2017 r. rosła sprzedaż wyrobów metalurgicznych (o 17%), które obecnie odpowiadają za 10% naszej całkowitej sprzedaży. Dynamicznie także zwiększył się eksport wyrobów przemysłu chemicznego (o ok. 13,5%) oraz artykułów rolno-spożywczych (o 13%). Z kolei sprzedaż dominujących w naszych obrotach, wyrobów elektromaszynowych zwiększyła się o 8,2%.

Żródło: Ministeratwo Rozwoju

 

 

DANE ARCHIWALNE