Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Finałowe Wydarzenie projektu ROSIE – Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP w Europie Środkowej (Interreg Europa Środkowa)

Niezdefiniowany

Finałowe Wydarzenie projektu ROSIE – Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP w Europie Środkowej (Interreg Europa Środkowa)

Aby wziąć udział w konferencji wypełnij poniższe pola

 

 
1 Początek 2 Zakończone
Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych partnerów projektu, interesariuszy regionalnych oraz uczestników i beneficjentów zadań realizowanych w ramach projektu ROSIE – Responsible and Innovative SMEs in Central Europe (Odpowiedzialne i innowacyjne MŚP w Europie Środkowej) Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” informuję, że: 1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl. 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (adres e-mail: iod@lubelskie.pl). 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi tj. art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art.11 ust.2 pkt 1 i 6 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z realizacją zadań w ramach projektu ROSIE m.in. zobowiązań informacyjnych i promocyjnych, jak również w celu ewidencji i sprawozdawczości projektowej, przez okres trwania realizacji projektu tj. do 30.06.2020 r. oraz przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 5. Dane będą udostępnione podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa do nadzoru realizacji danego procesu, liderowi i partnerom projektu oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań. 6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy.