Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie eksportera, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Fundusze europejskie

 

Dotacje eksportowe zostały zapoczątkowane w poprzedniej perspektywie finansowej (2007-2013), m.in. poprzez działanie 6.1 Paszport do Eksportu, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które oferowało dofinansowanie na rozwój eksportu dla polskich przedsiębiorców o stosunkowo niskim współczynniku eksportu w prowadzonej działalności.

W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu Unii Europejskiej 82,5 mld euro. Wśród tej kwoty znajdują sie znaczne środki mające zachęcić i pomóc polskim przedsiębiorostwom w ekspansji międzynarodowej. Jest to łącznie 267 327 440 Euro. Te niemałe środki dostępne są w trzech Programach Operacyjnych w ramach czterech działań:

Nowa perspektywa finansowa (2014-2020):

1.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) 

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw:

  • Poddziałanie 3.3.1 Wspomaganie polskich MŚP w komercjalizacji wytworzonych przez siebie innowacyjnych produktów na rynkach światowych centrów innowacji - USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Izraela. Jest następcą kończącego się w 2015 r. pilatożowego projektu Polski Most Krzemowy, 42 280 000 Euro.

 Projekt pozakonkursowy 

  • Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - GO to Brand.PL - Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych. Głównym celem jest zwiększenie wolumenu eksportu przedsiębiorstw reprezentujących sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym opartym głównie o produkty, usługi innowacyjne, w tym Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Zwiększenie świadomości wśród zagranicznych środowisk biznesowych na temat potencjału innowacyjnego wybranych sektorów polskiej gospodarki oraz umocnienie wizerunku Polski (Marka Polskiej Gospodarki) na świecie poprzez promocję polskich marek produktowych, 90 000 000 Euro.

 Aktualny nabór 

 

2. Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW):

  • Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP - Głównym celem jest zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynki międzynarodowe. Działanie jest o charakterze doradczym, bazującym na modelu popytowym, wspierającym przedsiębiorcę w przygotowaniu jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnym poszukiwaniu partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrany rynek zagraniczny. Wsparcie adresowane będzie w szczególności do MŚP inicjujących działalność eksportową na danym rynku, 115 047 440 Euro. 
  • Działanie ma charakter dwuetapowy:

I etap – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalność obejmujące w szczególności:

− analizę możliwości eksportowych firmy,

− wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,

− koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,

− wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),

− rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),

− propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

II etap – w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego obejmujących m.in.:

− doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,

− doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),

− doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny, 

− doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,

− zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych.

Ponadto, w ramach II etapu przewiduje się wsparcie MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach I etapu (maksymalny udział wydatków związanych z uczestnictwem w targach i misjach nie może przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych w ramach II etapu).

 Aktualny nabór 

 

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL):

  • Działanie 3.6 Marketing gospodarczy - Wsparcie, które ma na celu promocję przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP, a także stopnia ich ekspansywności na inne rynki. W Działaniu 3.6 przewidziane zostało również wsparcie działań marketingowych, mających na celu kreowanie dobrego wizerunku regionu pod kątem potencjalnych inwestorów i kontrahentów, w tym tworzenie sieci centrów obsługi inwestorów, 20 000 000 Euro

 Brak aktualnego naboru 

 

Podsumowanie: