Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Granty rządowe

 

Granty rządowe

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. Wsparcie udzielane jest w formie dotacji przyznawanej na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem, regulującej szczegółowo warunki wypłaty.

Program przeznaczony jest dla przedsiębiorców planujących inwestycje w sektorach priorytetowych dla gospodarki polskiej, czyli:

 • Sektor motoryzacyjny,
 • Sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
 • Sektor lotniczy,
 • Sektor biotechnologii,
 • Sektor rolno-spożywczy,
 • Sektor nowoczesnych usług,
 • Działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Pomoc może być także przyznana inwestycjom z innych sektorów, niż priorytetowe, tylko na inwestycje, które bez pomocy nie byłyby zrealizowane w Polsce.

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).


Wysokość wsparcia z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy dla:

1) projektów produkcyjnych, zależy m.in. od:

 • Liczby nowych miejsc pracy,
 • Odsetka miejsc pracy dla pracowników z wyższym wykształceniem,
 • Lokalizacji,
 • Wysokości nakładów inwestycyjnych,
 • Sektora,
 • Atrakcyjności produktów na rynkach międzynarodowych.

2) projektów z sektora nowoczesnych usług:

 • Liczby nowych miejsc pracy,
 • Odsetka miejsc pracy dla pracowników z wyższym wykształceniem,
 • Lokalizacji,
 • Rodzaju procesów wykonywanych przez firmę.

Wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy (grant na zatrudnienie)

Sektor

Nowe miejsca pracy

oraz

Koszty kwalifikowane nowej inwestycji (mln PLN)

Wysokość wsparcia na jedno miejsce pracy (PLN)

Produkcja:*

 • motoryzacja
 • biotechnologia
 • elektronika z AGD
 • lotniczy
 • rolno-spożywczy

250

40 mln PLN

od 3 200
do 15 600***

BSS

250

1,5 mln PLN**

B+R

35

1 mln PLN**

Inwestycje znaczące w innych sektorach produkcyjnych

200
lub
500

750 mln PLN
lub
500 mln PLN

* Wsparcie nie jest przyznawane inwestycjom lokowanym w powiecie, gdzie stopa bezrobocia jest niższa niż 75% średniej krajowej.
** Bez uwzględnienia kosztu wynajmu powierzchni biurowej.
*** Dodatkowo 20% za lokalizację w Polsce Wschodniej.
**** Dodatkowo 5 pp za lokalizację w Polsce Wschodniej.

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Wysokość wsparcia z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji zależy m.in. od:

 • Liczby nowych miejsc pracy,
 • Wysokości nakładów inwestycyjnych na jedno miejsce pracy,
 • Lokalizacji.

Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (grant inwestycyjny)

Sektor

Nowe miejsca pracy

oraz

Koszty kwalifikowane nowej inwestycji (mln PLN)

Wysokość wsparcia (% kosztów kwalifikowanych)

Produkcja:*

 • motoryzacja
 • biotechnologia
 • elektronika z AGD
 • lotniczy
 • rolno-spożywczy

50

160 mln PLN

od 1,5% do 7,5%**** kosztów kwalifikowanych

Inwestycje znaczące

200
lub
500

750 mln PLN
lub
500 mln PLN

B+R

35

10 mln PLN**

do 10% kosztów kwalifikowanych

* Wsparcie nie jest przyznawane inwestycjom lokowanym w powiecie, gdzie stopa bezrobocia jest niższa niż 75% średniej krajowej.
** Bez uwzględnienia kosztu wynajmu powierzchni biurowej.
*** Dodatkowo 20% za lokalizację w Polsce Wschodniej.
**** Dodatkowo 5 pp za lokalizację w Polsce Wschodniej.

Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

W ramach Systemu są wspierane wyłącznie projekty inwestycyjne, których realizacja w Polsce jest uwarunkowana otrzymaniem grantu finansowego z budżetu państwa.

Operatorem Systemu i organem udzielającym pomocy publicznej jest Minister Gospodarki. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ) jest odpowiedzialna za przygotowanie i przedstawienie Międzyresortowemu Zespołowi ds. Inwestycji Zagranicznych (dalej jako Zespół) dossier projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia całej procedury udzielenia wsparcia finansowego.

Każdy projekt podlega indywidualnej ocenie przez Zespół, na podstawie szczegółowych kryteriów określonych w Systemie.

 

Więcej na: http://www.paiz.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne#