Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie eksportera, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Informacje ogólne

 

Informacje ogólne

Powierzchnia: 2.724,9 tys. km ²

Ludność: 17,54 mln (stan na 1.06.2015)

Stolica, ludność stolicy: Astana, 835 153 osób

Język urzędowy: kazachski, rosyjski

Ustrój polityczny: republika

Waluta: tenge (KZT): 1 USD = 307,08  KZT, 1 EUR = 333,73 KZT (stan na poczatek grudnia 2015)

 

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne

PKB (za rok 2014): 216 mld USD

PKB na 1 mieszkańca: 12 400 USD

PKB (dynamika PKB w %): 104,1

Deficyt budżetowy (%PKB): 1,4

Inflacja (%): 6,7

Stopa bezrobocia (%): 5

Eksport towarów (w mld USD): 78,2

Import towarów (w mld USD): 41,2

Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy; 1) – dane Urzędu Statystycznego Kazachstanu; 2) dane Narodowego Banku Kazachstanu

 

Najważniejsze informacje gospodarcze

Wymiana handlowa Polski z Kazachstanem.

 

 

2011

(mln USD)

 

2012

(mln USD)

 

2013

(mln USD)

 

2014

(mln USD)

Dynamika

2014

2013

 

I-IX.2015

(mln USD)

Dynamika

I-IX.2015

I-IX.2014

Eksport

493,5

568,0

597,0

570,5

96

311

76

Import

514,3

392,8

590,1

1.718,6

291

747

60

Obroty

1.007,8

960,8

1.187,1

2.289,1

193

1058

64

Saldo

-20,8

175,2

6,9

-1.148,0

-

- 436

-

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Skala wymiany handlowej

Kazachstan jest czwartym partnerem handlowym Polski wśród krajów Wspólnoty Niepodległych Państw.

Biorąc pod uwagę całościową wymianę handlową Polski z zagranicą, Kazachstan w 2014 r. był 41. partnerem handlowym Polski pod względem wielkości polskiego eksportu (według wyników za rok 2013 – 39.) i 26. partnerem pod względem wielkości polskiego importu (według wyników za rok 2013 – 40.) na 240 krajów i terytoriów zależnych z którymi Polska prowadzi wymianę handlową. Według wyników za okres styczeń-wrzesień 2015 r. Kazachstan był 47. partnerem Polski pod względem eksportu i 32. – pod względem importu.

W ostatnich latach eksportem towarów do Kazachstanu zajmowało się ponad 1.400 polskich firm (na ponad 40 tys. firm zajmujących się w Polsce eksportem), a importem kazachstańskich towarów do Polski – co najmniej 100 (na niecałe 50 tys. firm zajmujących się w Polsce importem).

Do 2014 r. wymiana handlowa Polski z Kazachstanem rozwijała się stabilnie i była relatywnie zbilansowana.

Obserwowany w 2014 r. znaczny wzrost obrotów handlowych z Kazachstanem (blisko 2-krotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r.), był spowodowany przede wszystkim znacznym wzrostem importu z Kazachstanu (blisko 3-krotny wzrost importu w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r.), który z kolei spowodowany był znacznym wzrostem dostaw do Polski surowców mineralnych i wyrobów chemicznych z Kazachstanu – olejów ropy naftowej i olejów z minerałów bitumicznych, propanu skroplonego, butanu skroplonego oraz fosforu.

Z kolei obserwowany w 2015 r. spadek zarówno polskiego eksportu do Kazachstanu, jak i importu z tego kraju jest spowodowany przede wszystkim wyhamowaniem tempa rozwoju gospodarczego Kazachstanu. Dodatkowo, w przypadku polskiego eksportu do tego kraju na możliwości jego rozwoju negatywnie wpływa istotne osłabienie waluty kazachstańskiej, obserwowane w ostatnich dwóch latach.

Struktura wymiany handlowej

Struktura polskiego eksportu do Kazachstanu pozostaje stale mocno rozdrobniona. Tradycyjnie główną rolę w polskim eksporcie do tego kraju odgrywają następujące grupy towarowe: produkty przemysłu elektromaszynowego (w ostatnich kilku latach udział tej grupy w łącznym polskim eksporcie do Kazachstanu waha się w granicach 26-31%), produkty przemysłu chemicznego (udział w granicach 27-33%), artykuły rolno-spożywcze (udział w granicach 11-20%, przy czym udział ten sukcesywnie wzrasta) oraz wyroby hutnicze (udział w granicach 6-12%). Eksport innych grup towarowych nie przekracza 5% łącznych dostaw do Kazachstanu.

W okresie styczeń-wrzesień 2015 r. najważniejszymi pozycjami towarowymi, eksportowanymi do Kazachstanu z Polski, były:

 • produkty przemysłu maszynowego (wartość dostaw tej grupy towarowej wyniosła 93 mln USD – spadek o 12% w porównaniu do dostaw  analogicznego okresu 2014 r.; udział w dostawach do Kazachstanu: 30%) – w szczególności  największe znaczenie w tej grupie towarów odgrywają dostawy takich pozycji jak: specjalistycznych maszyn i urządzeń (np. obudowy do maszyn górniczych, kruszarki); klimatyzatorów, paneli, konsol i urządzeń sterujących; różnego rodzaju urządzeń grzewczych i podgrzewających (m.in. kuchenki, bojlery, grzejniki, piece przemysłowe); pomp; ostrza maszynek do golenia; ciągników; spychaczy oraz części zamiennych do w/w maszyn i urządzeń;
 • produkty przemysłu chemicznego (wartość dostaw: 87,8 mln USD, spadek o 25%, udział: 28,2%) – w szczególności w tej grupie towarów największe znaczenie odgrywają dostawy: leków i wyrobów farmaceutycznych; kosmetyków (m.in. preparaty upiększające, mydła, preparaty do kąpieli, preparaty do higieny jamy ustnej); opon; kitu szklarskiego i mas uszczelniających oraz  rur i złączek z tworzyw sztucznych;
 • artykuły rolno-spożywcze (wartość dostaw: 55,4 mln USD, spadek o 24%; udział 17,8%) – w szczególności w tej grupie największe znaczenie mają dostawy: jabłek, cukru, mięsa wołowego, przetworów spożywczych, warzyw przetworzonych;
 • wyroby metalurgiczne (wartość dostaw: 28,5 mln USD, spadek o 43%, udział 9,2%) – w szczególności w tej grupie największe znaczenie mają dostawy: rur; metalowych konstrukcji budowlanych oraz armatury do rur (zaworów, kranów, itp.).

Wśród pozycji tradycyjne dostarczanych do Kazachstanu należy również odnotować podpaski higieniczne, meble oraz płyty pilśniowe.

Z kolei import z Kazachstanu tradycyjnie zdominowany jest przez dostawy produktów mineralnych (w ostatnich kilku latach udział tej grupy w łącznym polskim imporcie z Kazachstanu waha się w granicach 80-92% i stale wzrasta; w okresie styczeń-wrzesień 2015 r. wartość dostaw tej grupy towarowej wyniosła 682,3 mln USD – spadek o 40%  w porównaniu z wartością dostaw z analogicznym okresem 2014 r.). W szczególności w tej grupie towarów największe znaczenie mają dostawy olejów ropy naftowej, gazu ziemnego, wodoru i gazów szlachetnych.

Ponadto w imporcie towarów z Kazachstanu do Polski odnotować można również dostawy następujących grup towarowych:

 • wyrobów chemicznych (udział tej grupy w ostatnich kilku latach w łącznym polskim imporcie z Kazachstanu waha się w granicach 5-14%, przy czym w ostatnich 2 latach istotnie spadł; w okresie I-IX 2015 r. wartość dostaw tej grupy towarowej wyniosła 38,9 mln USD – spadek o 42% w porównaniu z wartością dostaw z I półrocza 2014 r.), w tym w szczególności dostawy fosforu;
 • artykułów rolno-spożywczych (udział w ostatnich latach: 2-7%; wartość dostaw w okresie I-IX 2015 r.: 22,3 mln USD – spadek o 34 %), w tym zwłaszcza filetów rybnych, pszenicy oraz nasion lnu i rzepaku;
 • wyrobów metalurgicznych (udział w ostatnich latach: 0,1-5%, przy czym udział ten systematycznie maleje; wartość dostaw w okresie I-IX 2015 r.: 894 tys. USD – spadek o 50%).

Warunki dostępu do rynku kazachstańskiego.

Zgodnie z ostatnim raportem Banku Światowego pt. „Doing Business 2016” Kazachstan zajmuje 41 miejsce na świecie pod względem warunków prowadzenia działalności gospodarczej na świecie wśród 189 ujętych w rankingu gospodarek świata. W porównaniu z poprzednią edycją rankingu Kazachstan polepszył swoją pozycję o 12 miejsc w ujęciu całkowitym (w 2015 r. zajmował 53 miejsce).

W celu zwiększenia napływu inwestycji zagranicznych w czerwcu 2014 r. władze Kazachstanu przyjęły nowe uregulowania, które mają zachęcić zagraniczne podmioty do inwestowania w tym kraju. Nowe rozwiązania przewidują następujące preferencje dla nowych projektów inwestycyjnych realizowanych w Kazachstanie (preferencje te są szczegółowo określane w tzw. kontrakcie inwestycyjnym zawieranym pomiędzy inwestorem a Komitetem ds. Inwestycji Ministerstwa ds. Inwestycji i Rozwoju Kazachstanu):

 • zwolnienia z korporacyjnego podatku dochodowego na okres do 10 lat;
 • zwolnienia z podatku gruntowego na okres do 10 lat;
 • zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres do 8 lat od daty oddania do użytku przedmiotu inwestycji np. zakładu produkcyjnego (przepis ten ma zastosowanie tylko i wyłącznie do nieruchomości, które były oddane do eksploatacji po raz pierwszy);
 • zwrotu do 30% kosztów poniesionych na prace budowlane, wykończeniowe i zakup sprzętu po pełnym uruchomieniu zakładu na podstawie dokumentów potwierdzających;
 • zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwoleń na pracę dla pracowników podmiotu nadzorującego realizację projektu inwestycyjnego, jak również dla jego podwykonawców w sferze działalności badawczej i projektowej, usług inżynieryjnych i prac budowlanych (z powyższego zwolnienia można korzystać do jednego roku od momentu oddania inwestycji do użytkowania, listę profesji oraz liczbę pracowników zagranicznych określa się szczegółowo w kontrakcie inwestycyjnym);
 • niezmienności zasad wyżej wymienionych zwolnień podatkowych oraz prawa do zatrudniania zagranicznych pracowników bez potrzeby ubiegania się o pozwolenie na pracę;
 • współpracy z Komitetem ds. Inwestycji na zasadzie „jednego okna” (inwestor składa wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami i za jego pośrednictwem negocjuje warunki umowy inwestycyjnej);
 • uproszczonej procedury zakupu gruntów pod inwestycje;
 • wsparcia przez Komitet ds. Inwestycji w zabezpieczeniu gwarancji realizacji zamówień przez firmy państwowe;
 • zwolnienie z podatków celnych przy wwozie na terytorium RK maszyn i części zapasowych na okres realizacji projektu inwestycyjnego.

Powyższe preferencje inwestycyjne mogą być przyznane po spełnieniu następujących warunków:

 • projekt inwestycyjny będzie realizowany przez nowoutworzony podmiot prawny – status taki posiadać będą podmioty które: będą zarejestrowane nie wcześniej niż rok od daty złożenia wniosku o otrzymanie preferencji inwestycyjnych, zakres ich działalności pokrywać się będzie z wykazem priorytetowych działalności określonych dla realizacji danego projektu (wykaz takich rodzajów działalności określany będzie przez rząd i będzie mógł być zmieniony maksymalnie raz na rok; do wykazu tego nie będą mogły zostać włączone: branża hazardowa, wydobycie surowców mineralnych oraz produkcja towarów akcyzowych za wyjątkiem pojazdów mechanicznych o pojemności silnika powyżej 3000 cm3 oprócz autobusów, mikrobusów i trolejbusów), a projekt realizowany będzie w ramach jednego kontraktu inwestycyjnego;
 • inwestor przeznaczy na projekt inwestycyjny nie mniej niż ok. 20 mln USD;
 • dany nowoutworzony podmiot prawny nie będzie: prowadził działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych; spółką akcyjną z udziałem kapitału państwowego; autonomiczną organizacją edukacyjną.
 • bezpośrednim źródłem lub zabezpieczeniem finansowania danej inwestycji nie będą środki budżetu Kazachstanu;
 • działalność inwestycyjna nie będzie wykonywana na podstawie umowy koncesyjnej;
 • dana działalność nie będzie podlegała subsydiowaniu przez rząd Kazachstanu.

Ponadto w celu ułatwienia przyjazdów dla przedsiębiorców Kazachstan wprowadził tymczasowo ruch bezwizowy dla obywateli wybranych krajów-największych inwestorów zagranicznych w tym kraju. Rozwiązanie to obejmuje posiadaczy wszystkich rodzajów paszportów wydawanych przez w/w kraje, których obywatele mogą wjeżdżać i przebywać na terytorium Kazachstanu do 15 dni od momentu przekroczenia granicy, niezależnie od celu wizyty (obywatele Polscy udający się do Kazachstanu, niezależnie od celu wizyty, muszą posiadać stosowną wizę, za wyjątkiem posiadaczy paszportów dyplomatycznych).

Powołano także Rzecznika Inwestycyjnego (Ombudsmana), który jest wyznaczany przez rząd Kazachstanu i którego głównymi zadaniami jest pomoc i ochrona praw inwestorów na terytorium tego kraju.

W Kazachstanie funkcjonują również specjalne strefy ekonomiczne, które – poprzez preferencyjne zasady funkcjonowania oferowane inwestorom – mają służyć przyciąganiu nowych inwestycji do Kazachstanu. Aktualnie istnieje 10 takich stref o łącznej powierzchni 23,8 tys. ha. Wszystkie te strefy korzystają z jednolitych środków wsparcia państwowego, takich jak: zerowa stawka CIT; zerowa stawka podatku od nieruchomości; zerowa stawka VAT na realizację towarów i usług na terytorium SSE.

Generalnie realizowana obecnie polityka gospodarcza jest ukierunkowana na przyciągnięcie inwestorów zagranicznych i zwiększenie produkcji krajowej w celu zastąpienia nią produkcji importowanej.

Cła importowe

Aktualnie obowiązujące w Kazachstanie cła importowe wynikają z wprowadzonej w 2010 r. wspólnej importowej taryfy celnej unii celnej Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Kazachstanu.

Cła eksportowe

Kazachstan stosuje cła eksportowe na m.in. niektóre metale, stal i złom metali, ropę naftową i oleje ropy naftowej oraz skóry.

Cło eksportowe w przypadku ropy naftowej i produktów ropopochodnych wynosi 60 USD/tonę, cło eksportowe na aluminium – 15% (ale nie mniej niż 100 EUR/tonę), na wełnę – 10% (ale nie mniej niż 50 EUR/tonę), na żelazo, stal, szyny kolejowe – 20% (ale nie mniej niż 20 EUR/tonę), a na skóry – 20% (ale nie mniej niż 200 EUR/tonę).

Cła ochronne

Od lipca 2012 r. wszystkie postępowania z zakresu instrumentów ochrony handlu prowadzone przez krajowe organy Rosji, Białorusi i Kazachstanu ostatecznie przekazano Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej, będącej głównym organem wykonawczym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Aktualnie obowiązują środki ochronne typu safeguard nałożone przez Kazachstan, a obowiązujące w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej również w Białorusi, Rosji i Armenii, na następujące produkty:

 • kombajny zbożowe (od sierpnia 2013 r.) – kontyngenty taryfowe; w przypadku importu do Kazachstanu wysokość tych kontyngentów ustalono następująco: w 2015 r. – 309 szt., w okresie 1 styczeń - 21 sierpień 2016 r. – 204 szt.; 
 • zastawa kuchenna i stołowa z porcelany (od września 2013 r.) – cła ochronne w wysokości 591,6 USD/tonę do 28 września 2016 r. włącznie.

Certyfikacja

Zgodnie z uzgodnieniami państw tworzących unię celną Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Kazachstanu na terytorium tej organizacji stopniowo mają być wprowadzane jednolite standardy techniczne oraz certyfikaty sanitarne i fitosanitarne.

Zakazy importu / eksportu

Z dniem 30 października 2012 r., w związku z wykryciem w szeregu państw Unii Europejskiej wirusa Schmallenberga, wprowadzono czasowe ograniczenia na wwóz i tranzyt przez terytorium Kazachstanu bydła rogatego i materiału genetycznego uzyskiwanego z w/w gatunku zwierząt z krajów UE. Do chwili obecnej zakaz nie został zniesiony.

Z dniem 21 lutego 2014 r. Kazachstan wprowadził zakaz wwozu z Polski żywych świń, dzików, mięsa i produktów ich przetwórstwa, skór, kopyt, rogów, jelit, szczeciny, trofeów myśliwskich uzyskanych od podatnych na ASF gatunków zwierząt, pasz i dodatków paszowych dla zwierząt pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a także sprzętu używanego do utrzymywania, uboju i rozbioru świń.

Kazachstan praktykuje również okresowe wprowadzanie zakazów eksportu (oleje roślinne, gryka, niektóre produkty naftowe).

 

Informacje o współpracy Województwa Lubelskiego z Kazachstanem w roku 2015

W dniu 11 lutego 2015 r. wizytę na Lubelszyźnie złożył ambasador Kazachstanu w Polsce, Erik Utembajew. Ambasadorowi towarzyszył I Sekretarz Ambasady Rustem Zhappassov, odpowiedzialny za kwestie gospodarcze. Na spotkaniu z marszałkiem Sławomirem Sosnowskim ambasador zaprezentował ofertę włączenia się lubelskich przedsiębiorców do projektu pilotażowego KZ-EUROPOL (Kazachstan-Europa-Polska). W ramach inicjatywy proponowane są klastry branżowe: w sektorze przemysłowym, rolno-przetwórczym, górniczym i metalurgiczno-maszynowym. Marszałek Sławomir Sosnowski zaproponował mapę drogową firm i instytutów badawczych z Województwa Lubelskiego z korzystnym potencjałem współpracy z partnerem kazachskim.

W ramach wizyty odbyło się spotkanie kilkunastu lubelskich przedsiębiorców z ambasadorem Utembajewem. Zainteresowanie podjęciem współpracy wyraziły przede wszystkim firmy zajmujące się branżą spożywczą, budowlaną, zielarską, producenci maszyn i urządzeń dla przemysłu, przedstawiciele okręgowych spółdzielni mleczarskich czy Lubelskiego Klubu Biznesu. Na spotkaniu dyskutowano  o warunkach inwestowania na rynku kazachskim, wymiany handlowej i przygotowanym dla polskich kontrahentów systemie zachęt do współpracy. Po spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim, ambasador razem z  marszałkiem udali się do PZL-Świdnik S.A. (grupa AgustaWestland), firmy zajmującej się produkcją samolotów i śmigłowców oraz URSUS S.A. Firmy te są w trakcie poważnych rozmów na temat możliwości realizacji wspólnych projektów.

Kolejnym wydarzeniem była wizyta delegacji z Obwodu Kyzyłordyńskiego Republiki Kazachstanu w Województwie Lubelskim, która odbyła się 21 września 2015r. Goście z Kazachstanu szczególnie zainteresowani byli rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, tematami związanymi z rolnictwem i przetwórstwem rolno-spożywczym, pozyskiwaniem nowych technologii, a także działaniem i doświadczeniami tutejszego Centrum Obsługi Inwestora. Oprócz tego interesujące były dla nich kwestie dotyczące funkcjonowania Portu Lotniczego Lublin-Świdnik, mianowicie przepustowość lotniska, koszt jego budowy czy zarządzanie lotniskiem. Jednym z punktów programu pobytu delegacji w województwie lubelskim były wizyty w lubelskich firmach Ursus S.A. oraz UNI-MASZ sp.j. Juszczuk H.M.

Analizy, raporty, opracowania

 1. Raport: Rynek energetyczny Kazachstanu. Stosownie czystych technologii węglowych. 

Przydatne adresy i kontakty

Polskie placówki ekonomiczno-handlowe w Kazachstanie

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP

Kierownik WPHI, Radca Włodzimierz Kurowski
050059 Ałmaty, Republika Kazachstanu
ul. Zatajewicza 72        
tel.: (+7727) 264 79 11
fax:  (+7727) 263 44 27

 

Wydział Ekonomiczno-Polityczny Ambasady RP

01000 ul. Sary Arka,15, Business Centrum  „ISKIER”        
Astana, Republika Kazachstanu
tel.: (+7717) 294 44 03
fax: (+7127) 294 44 01
e-mail: astana.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Kazachstańskie placówki ekonomiczno-handlowe w Polsce 

Radca ds. Ekonomicznych Denis Jessentajew

Ambasada Republiki Kazachstanu w Warszawie
02-954 Warszawa, Polska
ul. Królowej Marysieńki 14
tel.: (+48 22) 6425388
fax: (+48 22) 6423427

 

^wróć do góry strony

<<powrót

Załączniki do pobrania: