Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Innowacje - Regionalna Strategia Innowacji

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego

RSI WL 2020 zaprojektowana została w oparciu o nowy paradygmat w podejściu do rozwoju regionalnego oraz polityki innowacyjności. Zakłada on wybór przez poszczególne regiony tzw. inteligentnych specjalizacji. Celem inteligentnej specjalizacji jest optymalne wykorzystanie potencjału poszczególnych regionów i państw poprzez możliwie najlepsze dopasowanie kierunków rozwoju do ich specyficznych uwarunkowań społeczno-gospodarczych, czyli dopasowanie w ramach trójkąta: nauka – edukacja – gospodarka. Zgodnie z koncepcją inteligentnej specjalizacji, endogeniczne potencjały rozwojowe (rozumiane jako sektory lub grupy sektorów, które już obecnie wykazują specjalizację i które uzyskały pewną przewagę konkurencyjną w skali krajowej i międzynarodowej) powinny spełniać trzy warunki: zakorzenienie w gospodarce regionu, pokrewieństwo technologiczne i komunikacja oraz współpraca wewnątrz i między sektorami.

Więcej informacji znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-innowacje/