Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Kolej

 

Infrastruktura kolejowa

Przez województwo lubelskie przebiega linia kolejowa nr 2, stanowiąca fragment międzynarodowej linii E20, która jest częścią II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Zachód – Wschód łączącego Berlin z Moskwą. Istotne znaczenie dla regionu ma usytuowanie przy jej trasie przystanków nie tylko osobowych ale również towarowych, na obszarze powiatu bialskiego. Z uwagi na duże znaczenie linii została ona objęta „Umową Europejską o Głównych Międzynarodowych Liniach Kolejowych” oraz Umową Europejską o Ważniejszych Liniach Transportu Kombinowanego i Obiektów Towarzyszących” dzięki czemu Polska zobowiązała się do szybkiej modernizacji tego szlaku.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/

Region widząc perspektywy w rozwoju transportu międzynarodowego dysponuje doskonale funkcjonującym przejściem granicznym Małaszewicze, zajmującego powierzchnię ponad 166 ha. Pełni on funkcję portu przeładunkowego o międzynarodowym znaczeniu. Specyfiką tego przejścia jest możliwość przeładunku towarów poprzez współdziałanie dwóch systemów transportowych o różnych szerokościach torów: europejskiego (normalnotorowego) 1,435 mm oraz azjatyckiego (szerokotorowego) 1.520 mm. Ma to niebagatelne znaczenie dla inwestora, który ma dzięki temu ułatwioną wymianę towarową z rynkami wschodnimi. Suchy Port Kolejowy w Małaszewiczach bije rekordy przyjmowania dostaw ładunków z Azji. To właśnie tu ma powstać Park Logistyczny, który docelowo ma być najnowocześniejszym i największym hubem przeładunkowym w Europie. 

https://cargotor.com/

Ułatwienie w zakresie transportu kolejowego w województwie stanowi również Lubelski Terminal Kontenerowy, którego zadaniem jest optymalizacja łańcucha dostaw ładunków z regionu Polski południowej oraz wschodniej. Terminal zlokalizowany jest w miejscowości Nałęczów w bezpośrednim połączeniu z drogą ekspresową S17 Warszawa - Hrebenne. 

Parametry Lubelskiego Terminala Kontenerowego:

 • 25000 m2 powierzchni operacyjnej
 • 2500 TEU powierzchni składowej
 • 1 tor kolejowy 600 m
 • 1 reachstacker o udźwigu 45000 kgs
 • Magazyn cross-dockowy
 • Parking dla ciężarówek
http://www.ltk-intermodal.pl/pl/terminal-intermodalny

Ważną linią kolejową w województwie jest linia nr 7 kursująca na trasie: Warszawa Wschodnia – Otwock – Dęblin – Lublin – Chełm – Dorohusk (granica państwa z Ukrainą).

Lublin posiada bezpośrednie połączenia kolejowe z niemal wszystkimi regionami kraju, a dzięki ciągłej modernizacji infrastruktury kolejowej oraz wymianie taboru, czas przejazdu do stolicy kraju ma wynieść maksymalnie 90 minut. 

Lubelska Kolej Aglomeracyjna ma zwiększyć dostęp do kolei mieszkańców regionu. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały porozumienie z samorządem lubelskim dotyczące rozwoju połączeń kolejowych w ramach Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej. Współpraca ma zaowocować koncepcją programowo-przestrzenną prowadzącą do budowy nowych przystanków i linii kolejowych. Perony będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania. Obok przystanków możliwe będzie tworzenie węzłów przesiadkowych – integracja kolei z innymi środkami transportu publicznego. Prace budowlane zaplanowano na lata 2021–2027.

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/porozumienie-dla-rozwoju-kolei-na-lubelszczyznie
 

Kolejowa dostępność komunikacyjna województwa lubelskiego będzie według prognoz znacząco wzrastać dzięki inwestycjom z POIiŚ oraz z RPO. W związku z tym atrakcyjność Lubelszczyzny pod względem transportowym powinna zwiększyć się o blisko 36% do 2023 roku.

 

Terminal w Małaszewiczach – Wolny Obszar Celny

Terminal w Małaszewiczach zajmuje powierzchnię ponad 166 ha. Jest to największy obszar wolnocłowy w Polsce. Znajduje się 5 km od granicy z Białorusią, czyli jest  położony na głównym szlaku tranzytowym łączącym Unię Europejską i Rosję. Dzięki ustanowieniu strefy wolnocłowej ułatwiony jest handel międzynarodowy oraz obsługa ładunków w tranzycie. Na terenie WOC dopuszczalne są wszystkie formy działalności, z wyłączeniem handlu detalicznego.

 

Suchy Punkt Przeładunkowy PKP w Małaszewiczach

W sąsiedztwie obszaru wolnocłowego znajduje się port przeładunkowy o znaczeniu międzynarodowym. W porcie dokonuje się przeładunku towarów z taboru szerokotorowego na tabor normalnotorowy. To właśnie tu ma powstać Park Logistyczny, który docelowo ma być najnowocześniejszym i największym węzłem przeładunkowym w Europie. To kluczowe miejsce na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku łączącego Azję ze Starym Kontynentem. Właśnie tędy do europejskich odbiorców trafiają i trafiać będą w coraz większej ilości, transportowane koleją ładunki z Chin, Japonii czy Korei Południowej. Małaszewicze to także brama na Wschód dla europejskich eksporterów. Na tym może zyskać nie tylko region, ale i Polska. Inwestycja wpisuje się w szerszy plan utworzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego pod Warszawą.

Żródło:https://cargotor.com
 

Zakład Magazynowania Paliw nr 22 w Małaszewiczach

W niewielkiej odległości od obszaru wolnocłowego oraz portu przeładunkowego prowadzi działalność Operator Logistyczny Paliw Płynnych – zakład magazynowania paliw. Jest to najważniejsza baza naftowa we wschodniej Polsce. Oferuje połączenie z systemem kolejowym państw byłego ZSRR oraz z krajami europejskimi. Zakład oferuje usługi w zakresie:

 • przyjmowania produktów naftowych z transportu kolejowego i ich składowania,
 • załadunku do cystern kolejowych i autocystern
 • przeładunku produktów naftowych z toru szerokiego na znormalizowany
 • komponowania paliw
 • obsługi laboratoryjnej.
Żródło: https://pern.pl/baza-paliw-nr-22-w-malaszewiczach/