Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Koncesja

 

KONCESJA

W zależności od rodzaju działalności gospodarczej na jej prowadzenie może być wymagane uzyskanie koncesji lub zezwolenia. Są one wydawane przez odpowiednie organy koncesyjne, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych stosowną normą prawną. Te dokumenty różnią się od siebie. Koncesja ma charakter uznaniowy i jej wydanie leży w gestii organu koncesyjnego. Zezwolenie musi zostać z kolei wydane przez odpowiedni podmiot prawny określony w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Jego uzyskanie jest możliwe tylko, jeżeli spełnione są wszelkie kryteria potrzebne do otrzymania danego uprawnienia.

Uzyskanie koncesji

Koncesje udzielane są przez ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej na podstawie decyzji administracyjnej m. in. na:

 • wydobywanie kopalin ze złóż
 • wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją
 • wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję i obrót paliwami i energią,
 • ochronę osób i mienia,
 • rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
 • przewóz lotniczy,
 • prowadzenia kasyna gry.

Uzyskanie koncesji wymaga złożenia wniosku w odpowiednim ministerstwie. Powinno ono zawsze zawierać kolejne dane:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz NIP,
 • określenie rodzaju i zakresu prowadzenia działalności,
 • dodatkowe informacje określone w przepisach odrębnych ustaw.

Należy dołączyć również informację o spełnieniu warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe wykonanie działalności objętej koncesją oraz wskazujące na możliwość jej finansowania. Są one określone w drodze ustawy lub rozporządzenia odpowiedniego dla danego typu działalności ministra.

Otrzymanie koncesji związane jest każdorazowo z uiszczeniem opłaty. W zależności od rodzaju działalności kwota może wahać się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy PLN.