Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie eksportera, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Krajowe programy wsparcia eksportu

 

Stymulowaniu wzrostu polskiego eksportu służyć mają różnego rodzaju rządowe programy promocyjne oraz rządowe instrumenty finansowe, pochodzące ze środków budżetowych oraz funduszy UE.

 

Brażnowe Programy Promocji:

Ministerstwo Rozwoju wspiera obecnie przedsiębiorców w ramach Branżowych Programów Promocji. Na podstawie analiz trendów i potencjału wybranych rynków, Ministerstwo Rozwoju przygotowało listę 12 priorytetowych sektorów polskiej gospodarki, które mają największą szansę na globalny sukces.

Za dziewięć programów promocji odpowiada PAIH, a wśród nich są: meble, moda polska (wraz z biżuterią), jachty i łodzie rekreacyjne, kosmetyki, sprzęt medyczny, biotechnologia i farmacja, budowa i wykańczanie budowli, maszyny i urządzenia, części samochodowe i lotnicze. Promocją pozostałych trzech - spożywczego, IT/ICT i usług prozdrowotnych zajmują się odpowiednio: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, PARP i Polska Organizacja Turystyczna.

 

6 grudnia 2017 r., w siedzibie PAIH, odbyła się konferencja inaugurująca Branżowe Programy Promocji. Wiecej informacji o tym wydarzeniu na: www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/branzowe-programy-promocji/263135,startuja-branzowe-programy-promocji.html

Więcej informacji o programie na: www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/branzowe-programy-promocji

Na udział w programie firmy mogą otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”. Nabory wniosków prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt przeznaczony jest dla przedsiębiorstw sektora MŚP. Więcej na www.poir.parp.gov.pl/wsparcie-msp-w-promocji-marek-produktowych-go-to-brand-pl/poddzialanie-3-3-3-wsparcie-msp-w-promocji-marek-produktowych-go-to-brand

Przedsiębiorcy, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 3.3.3 Go to Brand powinni prowadzić działalność gospodarczą zgodną z poniższymi branżami:

 

Udział w programach promocji umożliwi przedsiębiorcom ekspansję na nowe, perspektywiczne rynki pozaunijne, często odległe i kosztowne, których ze względu na istniejące ryzyko i koszty przedsiębiorcy dotąd nie brali pod uwagę w swoich planach eksportowych.

 

Rządowy Program Promocji na rynkach perspektywicznych

Celem realizacji programów promocji na rynkach perspektywicznych jest stworzenie przedsiębiorcom narzędzi do ekspansji rynków pozaunijnych, często odległych, kosztowych, ale posiadających duży potencjał importowy, o którym przedsiębiorcy nie mają świadomości.

Do wybranych rynków należą:

 • Algieria

 • Indie

 • Iran

 • Meksyk

 • Wietnam

Dla każdego z rynków opracowany jest odrębny program promocji, w ramach którego określone zostaną narzędzia promocyjne służące zwiększeniu poziomu eksportu na danym rynku.

Więcej informacji na: www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/rynki-perspektywiczne/225612,piec-programow-promocji-na-rynkach-perspektywicznych.html

 

Rządowy Program Marka Polskiej Gospodarki

Marka Polskiej Gospodarki ma promować polskie produkty i polskich przedsiębiorców za granicą. Z programu może skorzystać każdy przedsiębiorca.

Więcej na: https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/marka-polskiej-gospodarki/213909,marka-polskiej-gospodarki.html 

 

Duże przedsięwzięcia promocyjne

Ministerstwo Rozwoju wspiera duże przedsięwzięcia promocyjne o znaczeniu światowym, na których prezentowany jest potencjał polskiej gospodarki, m.in. targi EXPO.

Więcej na: https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/duze-przedsiewziecia-promocyjne 

 

Rządowe programy „GO”

Program Go China

to inicjatywa Ministerstwa Rozwoju, które we współpracy  z innymi agendami rządowymi prowadzi wspólną, spójną  strategię rozwoju współpracy z Chinami. W projekt zaangażowane są polskie Wydziały Promocji, Handlu i Inwestycji w Szanghaju i Pekinie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki,  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rynku Rolnego. W ramach projektu prowadzony jest portal Go China, stanowiący kompendium wiedzy o rynku chińskim, gdzie zebrana jest odpowiednia wiedza o potencjalnym partnerze i o tym, jak prowadzić interesy w Chinach  z uwzględnieniem aspektów prawnych, kulturowych, gospodarczych. Adres portalu: www.gochina.gov.pl

Program Go Africa

Program rządowy, który ma stymulować rozwój współpracy pomiędzy polskimi i afrykańskimi przedsiębiorstwami. W ramach programu Go Africa będą prowadzone działania na rzecz zwiększenia obecności naszych firm w Angoli, Etiopii, Tanzanii i w niektórych krajach Afryki Północnej. Adres portalu Go Africa: www.goafrica.gov.pl

Program Go Arctic

Program Go Arctic ma na celu zobrazowanie polskim firmom atrakcyjności inwestycyjnej obszaru arktycznego. Ma on zachęcić przedsiębiorców do inwestowania m.in. w takich państwach, jak: Dania, Finlandia, Islandia, Kanada, Norwegia czy Szwecja. Chodzi przede wszystkim o pomoc polskim eksporterom w korzystaniu z możliwości ekonomicznych, gospodarczych tworzonych przez kraje Rady Arktycznej, której Polska jest jednym z kilku stałych obserwatorów.

Program Go Arctic przewiduje również utworzenie platformy dialogu pomiędzy polskimi, a zagranicznymi inwestorami, którzy lokują swój kapitał oraz inwestycje w obszarze arktycznym. Więcej na: www.paiz.gov.pl/GoArctic

Program Go Iran

Program Go Iran to program promocji współpracy gospodarczej skierowany na Iran, w którego realizacji partnerem Ministerstwa Rozwoju jest Krajowa Izba Gospodarcza. Program ma pomóc w zwiększeniu wymiany handlowej pomiędzy polskimi i irańskimi przedsiębiorcami. Program Go Iran zakłada m. in. organizację misji gospodarczych, targów oraz promocję polskich produktów na rynku irańskim. Adres portalu: www.goiran.gov.pl

Program Go India

Go India to inicjatywa Ministerstwa Rozwoju, które we współpracy z innymi agendami rządowymi chce zaproponować wspólną, spójną  strategię rozwoju współpracy z Indiami. Zamierzeniem strategii jest zarówno rozwijanie aktywności w tradycyjnych dziedzinach współpracy jak i promowanie nowych sektorów. Adres portalu: www.goindia.gov.pl

Program Go ASEAN

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ang. Association of South-East Asian Nations - ASEAN) - organizacja polityczno-gospodarcza, powstała na gruzach Association of South-East Asia utworzonego przez Malezję, Filipiny i Tajlandię w 1961 roku. Założona 8 sierpnia 1967 w Bangkoku. Jej siedzibą jest Dżakarta. 

Członkami są (w kolejności przystępowania): Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia (państwa założycielskie), Brunei (od 8 stycznia 1984), Wietnam (od 28 lipca 1995), Laos i Mjanma (od 23 lipca 1997), Kambodża (od 30 kwietnia 1999).

ASEAN stanowi rynek około 600 milionów ludzi, z łącznym PKB około US $ 1,8 biliona dolarów. 

Gdyby ASEAN był krajem, pod względem ekonomicznym byłaby to 9 co do wielkości gospodarka na świecie. Położony między Chinami i Indiami, ASEAN jest trzecim smokiem azjatyckim w zakresie rozwoju gospodarki.

Adres portalu: www.goasean.gov.pl

 

Finansowe wsparcie z budżetu państwa


Kluczowe programy rządowe, których celem jest wsparcie finansowe i stymulowanie wzrostu eksportu wśród polskich przedsiębiorców:

 • Projekt „Finansowe Wsparcie Eksportu”

 • Program wspierania eksportu DOKE

 • Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Program "Finansowe Wspieranie Eksportu"

Program rządowy, prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, polega na udzielaniu zagranicznym nabywcom przez BGK kredytów finansujących kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów.

Program przewiduje następujące instrumenty finansowania polskiego eksportu:

 • Kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy

 • Kredyt dla nabywcy udzielany bezpośrednio

 • Wykup wierzytelności z kredytu dostawcy w ramach kontraktu eksportowego

 • Postfinansowanie akredytyw dokumentowych  

 • Dyskontowanie należności z akredytyw dokumentowych

 • Potwierdzanie akredytyw dokumentowych

 • Prefinansowanie eksportu

Program umożliwia udzielanie przez BGK kredytu na prefinansowanie eksportu z gwarancją KUKE S.A. Wszystkie kredyty muszą być ubezpieczone w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Więcej informacji na: www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-eksportu/program-rzadowy-finansowe-wspieranie-eksportu/

Program wspierania eksportu DOKE 

Bank Gospodarstwa Krajowego administruje Programem DOKE (system dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów eksportowych), który jest instrumentem wspierania eksportu dóbr i usług o charakterze inwestycyjnym, finansowanym kredytami średnio- i długoterminowymi o stałych stopach procentowych.

Program DOKE to system stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych, które mogą być udzielane nabywcom przez banki krajowe, banki zagraniczne lub międzynarodowe organizacje finansowe. Polega on na wzajemnych rozliczeniach różnic w oprocentowaniu (dopłat lub nadwyżek) pomiędzy BGK a bankiem udzielającym kredytu eksportowego, z którym została podpisana umowa DOKE dotycząca wspieranej transakcji.

Więcej informacji na: www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-eksportu/program-wspierania-eksportu-doke/

Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Fundusz prowadzony przez BGK, skierowany jest do polskich firm działających z powodzeniem w kraju i planujących rozszerzenie działalności poza granice Polski. Fundusz będzie wspierał ekspansję zagraniczną firm poprzez inwestowanie w zagraniczne podmioty polskich spółek w postaci kapitału i pożyczek. Udział Funduszu w każdym z projektów wyniesie od 5 mln do 50 mln złotych i będzie stanowił nie więcej niż połowę wartości całej inwestycji. Działając we współpracy z Funduszem Ekspansji Zagranicznej polska firma będzie mogła np. stworzyć lub rozbudować zagraniczną sieć sprzedaży i dystrybucji, ulokować działalność bliżej zagranicznych klientów, uzyskać dostęp do surowców, komponentów lub technologii, przejąć marki handlowe zagranicznych konkurentów, czy w całości powielić na innych rynkach model działania, który przyniósł jej sukces w Polsce.

Więcej na: www.tfibgk.com.pl/fundusz-ekspansji-zagranicznej-fizan/

Narzędzia wsparcia eksportu oferowane przez KUKE

KUKE S.A. (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.) wraz z BGK realizują rządowy program „Finansowe Wspieranie Eksportu”, którego celem jest pobudzenie wzrostu polskiego eksportu poprzez ułatwienie zagranicznym oraz polskim przedsiębiorcom dostępu do kredytów finansujących eksport polskich towarów i usług.

Narzędzia wsparcia eksportu oferowane przez KUKE adresowane są bezpośrednio do przedsiębiorców:

 • Polisa na Wschód

 • Ubezpieczenie pojedynczego kontraktu eksportowego

 • Ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą

 • Gwarancje kontraktowe

 • Gwarancja spłaty krótkoterminowego kredytu finansującego kontrakt eksportowy

oraz do banków finansujących kontrakty eksportowe:

 • Ubezpieczenie kredytu dla nabywcy

 • Ubezpieczenie forfaitingu

 • Ubezpieczenie leasingu finansowego

 • Gwarancje zapłaty nalezności związanych z akredytywami

Więcej na: www.kuke.com.pl/wsparcie-eksportu/panstwowy-system-wsparcia-eksportu

Fundusze pożyczkowe i poręczniowe

Fundusze pożyczkowe oferują atrakcyjnie oprocentowane pożyczki zarówno firmom rozpoczynającym działalność, jak i już istniejącym przedsiębiorcom z sektora MSP. Dzięki ich ofercie firma, która nie ma dostępu do kredytów w banku z powodu niewystarczającej zdolności kredytowej, może uzyskać środki na finansowanie i rozwój swojej działalności. O pożyczkę może starać się przedsiębiorca, który terminowo reguluje zobowiązania wobec Skarbu Państwa oraz posiada siedzibę i prowadzi podstawową działalność na terenie obsługiwanym przez fundusz.

Fundusze pożyczkowe i doręczeniowe działają na podstawie ogólnych przepisów prawa, tj. kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych. Równocześnie część funduszy funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) na zasadach określonych w standardzie oraz na podstawie porozumień o współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/fundusze-pozyczkowe-i-poreczeniowe/

 

Zachęcamy do zapoznania się również z pełną ofertą Polskiego Funduszu Rozwoju www.pfr.pl - grupy instytucji finansowych i doradczych dla firm i samorządów. gru

 

Źródło: MR, BGK, KUKE, PAIiH