Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II

 

O projekcie

 

Celem głównym projektu jest budowa i poprawa konkurencyjności regionu w oparciu o jego potencjały, w tym wzmocnienie gosp. wizerunku regionu i promocja przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych: profesjonalizacja pracy JST w zakresie obsługi i współpracy z biznesem, wzmocnienie potencjału rozwojowego i eksportowego firm, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, rozpoznawalności i budowanie pozytywnego wizerunku gospodarczego Województwa Lubelskiego. Zgodność z celem tematycznym RPO WL w postaci: wsparcia dla przedsiębiorstw chcących rozszerzyć działalność poza rynek lokalny i nawiązujących współpracę w celu zwiększenia swojej pozycji konkurencyjnej wprowadzając nowe produkty i usługi; tworzenia odpowiedniego klimatu dla rozwoju działalności gospodarczej, w tym: promowania terenów inwestycyjnych, zwiększenia dostępu do profesjonalnych usług i fachowej wiedzy oraz promocji gospodarczej na rynkach zewnętrznych.

Projekt jest zgodny z priorytetem inwestycyjnym 3b, ponieważ stanowi odpowiedź na problemy przedsiębiorstw z terenu Województwa Lubelskiego, zainteresowanych procesem umiędzynarodowienia działalności. Projekt wpisuje się w założenia 3 Osi poprzez wzmocnienie systemu promocji gospodarki oraz rozwój instrumentów wspierających zaangażowanie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Zadania przewidziane w projekcie, obejmują działania marketingowe wpisujące się w inteligentne specjalizacje zapisane w "RSIWL do 2020 r." będącej uszczegółowieniem SRWL 2020 w części poświęconej rozwojowi badań i innowacji na rzecz inteligentnych specjalizacji. Realizacja projektu wpłynie na: rozwój kapitału terytorialnego, zwłaszcza w obszarach inteligentnych specjalizacji; wzmocnienie regionalnego systemu badań i innowacji, wykorzystanie potrójnej helisy współpracy; włączenie regionu w krajowy i międzynarodowy łańcuch innowacji i sieci współpracy; zwiększenie efektywności wykorzystania infrastruktury naukowo-badawczej do prowadzenia i komercjalizacji badań w dziedzinach związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu; wzrostu znaczenia lubelskiej nauki.

 

Okres realizacji

 

Okres realizacji projektu ustala się na: 

 • rozpoczęcie realizacji: 2017-01-02
 • zakończenie rzeczowe realizacji: 2021-05-31
 • zakończenie finansowe realizacji: 2021-06-30

 

Wartość projektu

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 73 264 904, 58 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset cztery złote 58/100)

Dofinansowanie Projektu zostało przyznane w formie płatności  ze  środków europejskich (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) - 62 275 168,89 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych  89/100)

 

Zakres projektu

 

Wzrost konkurencyjności regionu poprzez realizację działań wizerunkowych i ukierunkowanych na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego, wzrost umiędzynarodowienia lubelskich podmiotów i wzrost rozpoznawalności regionu jako miejsce przyjazne przedsiębiorcom i turystom. Wszystkie zadania realizowane w projekcie zostały zaplanowane w oparciu o wykorzystanie potencjałów rozwojowych, co zapewnić ma wzmocnienie wizerunku gospodarczego, promocję lokalnych przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych, a także wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.

Projekt ma wzmocnić system promocji gospodarki regionalnej, korzystnie wpłynąć ma rozwój instrumentów wspierających zaangażowanie lokalnych przedsiębiorstw poprzez rozwój eksportu towarów i usług, globalnie kreować pozytywny wizerunek regionu pod kątem przyciągania BIZ. Ponadto u podstaw założeń i realizacji celów leży wdrożenie skoordynowanego modelu współpracy na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Interesariusze projektu: przedsiębiorcy, IOB, JST.

Projekt ma za zadanie zdynamizować procesy gospodarcze w regionie, przyczynić się do wsparcia kluczowych branż. Działania projektowe mają przyczynić się do wzrostu rozpoznawalności województwa lubelskiego w kraju i zagranicą, jako regionu rozwijającego się, atrakcyjnego do inwestowania oraz o wysokim potencjale eksportowym.

Kluczowe kategorie zadań:

 • marketing gospodarczy w zakresie podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu;
 • kreowanie pozytywnego wizerunku WL;
 • przedsięwzięcia promujące i rozwijające potencjał eksportowy i inwestycyjny;
 • koordynacja systemu informacji i promocji; wsparcie w obszarze inwestycji i eksportu;
 • działania analityczne, powstanie banków danych gospodarczych;
 • organizacja: spotkań konsultacyjnych, warsztatów, seminariów, konferencji, forów, etc. dla interesariuszy projektu, monitoring potencjałów sektorowych województwa lubelskiego;
 • stymulowanie współpracy i transferu wiedzy z wykorzystaniem CRP;
 • organizacja misji gospodarczych, szczegółowe informacje znajdują się tutaj.