Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Niezdolność do pracy a świadczenia

 

ŚWIADCZENIA W OKRESIE CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

 

Za czas niezdolności pracownika do pracy spowodowanej:

  • chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, trwającą łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w odniesieniu do pracownika po 50 roku życia trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, dana osoba otrzyma zapłatę nie niższą niż 80% wynagrodzenia;
  • wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia;
  • poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Po przekroczeniu 33 lub 14 dni niezdolności do pracy w razie dalszej niezdolności pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego.

 

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502)