Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Notatka z warsztatów „Train the trainer” w ramach projektu ROSIE, Zadar (Chorwacja), 12-14 marca 2018 r.

Notatka z warsztatów „Train the trainer” w ramach projektu ROSIE, Zadar (Chorwacja), 12-14 marca 2018 r.

 

Podsumowanie bieżących i zaplanowanie dalszych prac oraz kontynuacja szkolenia w zakresie odpowiedzialnych innowacji to cele spotkania partnerów projektu ROSIE, które odbyło się w dniach 12-14 marca br. w Zadarze (Chorwacja).

 

Przedstawiciele 11 instytucji - partnerów projektu ROSIE spotkali się ponownie, aby omówić realizację projektu, a w szczególności działania związane z organizacją wydarzeń o zasięgu lokalnym przybliżających tematykę odpowiedzialnych innowacji oraz nabór małych i średnich przedsiębiorstw, które będą aktywnie uczestniczyć w kolejnych etapach przedsięwzięcia. Ogłoszenie naboru dla przedsiębiorstw chcących wprowadzić do swoich firm odpowiedzialne innowacje w zakresie produkcji, zarządzania i kontaktu z klientem zostało zaplanowane we wszystkich regionach i miastach objętych zasięgiem projektu ROSIE w maju 2018 r.

W okresie kwiecień-maj br. odbędą się również lokalne wydarzenia promujące działania w ramach projektu skierowane do MŚP, lokalnych instytucji okołobiznesowych oraz przedstawicieli R&D.  Kolejną fazę stanowi pilotaż tj. testowa faza wdrożenia koncepcji odpowiedzialnych innowacji wśród MŚP biorących udział w szkoleniu (tzw. Pilot Actions). Liderem zadania, które związane jest z implementacją koncepcji RI wśród europejskich MŚP jest Województwo Lubelskie, i to ono wprowadziło czestników spotkania w poszczególne aktywności zaplanowane w tym obszarze, przedstawiając harmonogram oraz sposób monitorowania postępów we wdrożeniu.

 

Ponadto w ramach spotkania w Zadarze miał miejsce drugi warsztat szkoleniowy dla trenerów, którzy, na kolejnych etapach projektu, będą towarzyszyć przedstawicielom MŚP we wdrażaniu odpowiedzialnych innowacji w przedsiębiorstwach. Szkolenie koncentrowało się na konkretnych narzędziach, które posłużą firmom do wprowadzania odpowiedzialnych innowacji i ewaluacji tego procesu tj. metodologii STIR, UNI/PdR 27:2017 i Living Labs.

 

Projekt ROSIE finansowany jest z programu Interreg Europa Środkowa. Jego celem jest wymiana doświadczeń, która służyć będzie zwiększeniu zdolności regionów partnerskich do wdrażania odpowiednich polityk pro-innowacyjnych z wykorzystaniem koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji RI – Responsible Innovation oraz promowanie jej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt  jest realizowany w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r.