Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) informujemy, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Województwo Lubelskie reprezentowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@lubelskie.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Województwo Lubelskie przetwarza dane w celu:

  1. załatwienia spraw, które leżą w kompetencjach Samorządu Województwa Lubelskiego;
  2. pozyskiwania ofert inwestycyjnych
  3. realizacji projektów unijnych lub krajowych
  4. w celu promocji województwa tj. dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach prowadzonych lub wspieranych przez Marszałka i Zarząd Województwa Lubelskiego lub wydarzeniach organizowanych przez Województwo Lubelskie

PODSTAWY PRZETWARZANIA

Podstawą przetwarzania są:

Ad. 1 art. 6 lit. e) - realizujemy zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, zgodnie z przepisami prawa: Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, innymi szczególnymi przepisami prawa..

  • Ad. 2  W odniesieniu tworzenia bazy terenów inwestycyjnych wykonujemy zobowiązania umowne (art. 6. ust. 1 lit. b RODO) oraz wykonujemy zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6. ust. 1 lit. e RODO)
  • Ad.3 Do realizacji projektów (art. 6 ust. 1 lit. c ) i e)

Ad. 4 Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych Urzędu.

-(art.6 ust. 1 lit. a)

ODBIORCY DANYCH

W określonych sytuacjach dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom. W przypadku innych organów administracji publicznej podstawą przekazywania będą właściwe dla danej sytuacji przepisy prawa.

Ponadto odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty zewnętrzne świadczące umowy wsparcia i serwisu dla Urzędu oraz podmioty wyłonione zgodnie z procedurą zamówień publicznych do realizacji poszczególnych zdań.

W zakresie stanowiącym informację publiczną dane mogą być ujawniane zainteresowanym taką informacją lub opublikowane w BIP.

W odniesieniu do pozyskiwanych ofert inwestycyjnych odbiorcami będą również osoby odwiedzające portal www.invest.lubelskie.pl oraz pracownicy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe będą przechowywane przez okres, który będzie indywidualny w zależności od rodzaju sprawy, której dane osobowe będą dotyczyć. Okres przechowywania wynikał będzie z instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, może także wynikać ze szczególnych przepisów mających zastosowanie do załatwienia sprawy.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osoba, której dane przetwarza Województwo Lubelskie posiada prawo:

dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacji, gdy podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO . W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma ona prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że ich podanie jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych,  będzie brak możliwości realizacji sprawy czy zawarcia umowy.