Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Oddział i przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego

 

ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO

 

Możliwość utworzenia oddziału w Polsce uzależniona jest od stosowania zasady wzajemności, która polega na zapewnieniu polskim przedsiębiorcom analogicznych uprawnień w kraju pochodzenia przedsiębiorcy zagranicznego, tworzącego oddział w Polsce. Oznacza to, że osoba zagraniczna może podejmować i prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak przedsiębiorca polski, jeżeli w kraju pochodzenia osoby zagranicznej polskie podmioty gospodarcze mają zagwarantowane takie uprawnienie. Po akcesji zasada wzajemności nie ma zastosowania do przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poprzez oddział przedsiębiorca zagraniczny może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą wyłącznie w takim zakresie, w jakim ją wykonuje w kraju swojej siedziby. Jest on jednak zobowiązany, aby wyznaczyć w oddziale osobę upoważnioną do reprezentowania jego interesów. Oddział nie posiada osobowości prawnej, zdolności prawnej, sądowej i procesowej. Przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców.

PRZEDSTAWICIELSTWO PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO

Inną formą działalności przeznaczoną dla przedsiębiorców zagranicznych jest przedstawicielstwo. Jego charakterystyczną cechą jest wyraźnie ograniczony przedmiot funkcjonowania, który umożliwia przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie działalności jedynie w zakresie reklamy i promocji. W rezultacie przedstawicielstwo stanowi wewnętrzną jednostkę organizacyjną przedsiębiorcy, powoływaną w celu realizacji określonego fragmentu jego działalności. W Polsce przedstawicielstwa mogą być również tworzone przez podmioty zagraniczne niebędące przedsiębiorcami, powołane do promocji gospodarki kraju ich siedziby. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Przedstawicielstwo nie ma osobowości prawnej, nie dysponuje też zdolnością prawną, sądową i procesową, nie posiada więc statusu przedsiębiorcy. Z tego względu utworzenie przedstawicielstwa wymaga jedynie wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Podobnie jak w przypadku oddziału konieczne jest powołanie w przedstawicielstwie osoby upoważnionej do reprezentowania interesów założyciela przedstawicielstwa.

 

 

Źródło: "Analiza atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Lubelskiego z uwzględnieniem potencjału regionu do przyciągania bezpośrednich inwestycji zagraniacznych" wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przez AGERON Polska, czerwiec 2015