Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Otoczenie biznesu

 

Instytucje Otoczenia Biznesu

 

Instytucje otoczenia biznesu (IOB) od kilku lat stanowią bardzo wyraźny i trwały element systemu wspierania przedsiębiorczości regionów. Współpraca przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu, przybierająca początkowo charakter incydentalnych zdarzeń, z czasem przeobraziła się w stałe procesy uzupełniające wszystkie inne funkcje realizowane przez podmioty gospodarcze. Współczesna rola IOB jest szczególnie widoczna w kreowanie nowych przedsiębiorstw, poprawie efektywności i innowacyjności, unowocześnianiu zasobów majątkowych, kształtowaniu jakości kapitału ludzkiego oraz budowie kultury przedsiębiorczej. Ze względu na szeroki zakres oddziaływań posiadają wpływ na kształtowanie współczesnej kultury biznesowej we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Od przedsiębiorców wymagają także rozwijania specyficznych umiejętności związanych z absorpcją oferowanego wsparcia.

Zgodnie z definicją IOB są reprezentowane przez podmioty zorganizowane w różnego rodzaju formy prawne, które świadczą „usługi wsparcia przedsiębiorczości”. Są to usługi zgodne z kierunkami wyznaczonymi przez politykę gospodarczą krajów i regionów, a ich głównym celem jest pomoc przedsiębiorcom w rozwoju oraz wychodzenie naprzeciw wyzwaniom stawianym przez otoczenie gospodarcze i społeczne. 

W Lubelskim działa 151 instytucji i organizacji otoczenia biznesu. Wśród nich można wymienić np.klastry, izby, agencje rozwoju lokalnego, lokalne grupy działania, cech. Ważną częścią otoczenia biznesu są parki przemysłowe i naukowo-technologiczne,  powstałe w celu wspierania innowacji w gospodarce i transferu technologii.

Na podstawie przeglądu ośrodków można stwierdzić przede wszystkim, że ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w województwie lubelskim skoncentrowane są w Lublinie. Taka koncentracja jest naturalna oraz związana z tym, że stolica województwa skupia znaczącą część potencjału gospodarczego, ludzkiego i intelektualnego regionu. W Lublinie (oraz w graniczącym z nim Świdniku) działają najważniejsze, największe i najlepiej rozwinięte IOB regionu. Niemniej jednak w mniejszych ośrodkach województwa także odnajdujemy ośrodki innowacji i przedsiębiorczości. Dotyczy to w szczególności Puław, Białej Podlaskiej, Biłgoraja, Chełma oraz Zamościa. Ponadto w wielu innych mniejszych miastach i gminach działają loklane grupy działania oraz oddziały Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny oraz Lubelskiej Fundacji Rozwoju, a także Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Większość ośrodków innowacji i przedsiębiorczości działających w regionie prowadzi działalność w zakresie szkoleń i doradztwa, podczas gdy specjalistyczne usługi parabankowe, a także działalność proinnowacyjna są zdecydowanie rzadsze.