Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Parki naukowo - technologiczne

 

Park technologiczny jest najbardziej rozwiniętym pod kątem organizacyjnym i koncepcyjnym typem ośrodka innowacji.

Parki przemysłowe i technologiczne to miejsca oferujące przedsiębiorcom szybki rozwój dzięki zgromadzeniu firm z jednej branży oraz wspierających je placówek badawczo-naukowych. Dodatkowo gwarantują zaplecze techniczne.

Parki technologiczne działają najczęściej w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych o charakterze publiczno-prywatnym (w których administracja i instytucje publiczne są głównymi udziałowcami). Innymi rzadziej występującymi formami organizacyjnymi są fundacje, jednostki organizacyjne instytucji naukowych lub jednostki komunalne.

Podmioty zarządzające parkami mogą być tworzone na zasadach ogólnych, tzn. 

  • w przypadku spółek - na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ,
  • w przypadku fundacji – na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
  • w przypadku parków będących jednostkę organizacyjną uczelni – na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • w przypadku jednostek budżetowych samorządów terytorialnych – na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

 

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. powstał by ułatwiać przepływ wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Działa w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne. Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. udostępnia nieruchomości i infrastrukturą techniczną zapewniając przedsiębiorcom korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Misją Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest wspieranie rozwoju Województwa Lubelskiego poprzez stworzenie zinstytucjonalizowanej platformy dla współpracy lubelskich uczelni i biznesu.

http://lpnt.pl/

 

Puławski Park Naukowo - Technologiczny

Powstanie Parku Naukowo – Technologicznego stanowi element lokalnej polityki rozwoju, wymagający ścisłej sieciowej współpracy wszystkich zaangażowanych partnerów instytucjonalnych.

Głównym celem stawianym przed projektem jest: Ożywienie gospodarcze w regionie poprzez skuteczne wdrażanie rozwiązań w zakresie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego przyczyniło się do powstania i udostępnienia nowoczesnej, atrakcyjnej bazy lokalowej, niezbędnej dla podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej opartej w szczególności na nowoczesnych technologiach. Jest to zatem miejsce praktycznej współpracy instytucji naukowo – badawczych, uczelni wyższych oraz firm produkcyjnych w zakresie prowadzenia badań nad nowoczesnymi technologiami i produktami rynkowymi i ich transferu do procesów produkcyjnych.

http://ppnt.pulawy.pl/

 

Regionalny Park Przemysłowy w Świdniku,

Park przemysłowy został utworzony w wyniku restrukturyzacji majątkowej i podmiotowej PZL-Świdnik S.A. Swym zasięgiem obejmuje teren wschodni przedsiębiorstwa o powierzchni ok. 50 ha. Park przemysłowy został utworzony na bazie istniejącej infrastruktury produkcyjno-technologicznej, która została wydzielona i wyłączona z procesu produkcyjnego PZL-Świdnik S.A. 

Na terenie Parku Przemysłowego znajdują się przedsiębiorstwa różnych branż, wiele z nich prowadzący działalność innowacyjną. 

http://www.park.swidnik.pl/