Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Pozostałe

 

Dla projektów inwestycyjnych można pozyskać wsparcie również w innych formach, w tym między innymi:

 • Dotacje na badania i rozwój,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 ma przeznaczyć około 18 mld na wspieranie przedsiębiorstw, które między innymi działają w obszarze nowoczesnych technologii.

Środki te będą pochodzić z różnych programów, a przedstawia się to następująco:

- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,

- Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój,

- Program Operacyjny Polska Wschodnia.

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 • Dotacje na szkolenia,

Dotacje na szkolenia można pozyskać w ramach:

Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) - pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

 

 • Granty i dotacje dla nowo stworzonych miejsc pracy,

Dotacje dla nowo tworzonych miejsc pracy można pozyskać z:

- Powiatowych Urzędów Pracy w zakresie pomocy przy tworzeniu nowych miejsc pracy oferują refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia na jedno stanowisko pracy.

 

 • Dotacje na ochronę środowiska i preferencyjne pożyczki z krajowych źródeł (gospodarka odpadami, wydajność energetyczna),

- Dofinansowanie ze środków finansowych z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

 • Zachęty podatkowe dla działalności badawczo-rozwojowej,

Mechanizm ulgi na badania i rozwój pozwala z początkiem 2016 roku wszystkim przedsiębiorcom, niezależnie od branży czy wielkości, odliczać od 0% do 30% wyodrębnionych w ewidencji kosztów kwalifikowanych działalności B+R. Podstawę do skorzystania z ulg stanowi:  

Działalność badawczo-rozwojowa:

 • to działalność twórcza,
 • obejmuje działalność badawczą lub prace rozwojowe,
 • podejmowana jest w sposób systematyczny,
 • ma na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz
 • wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Zakres działań kwalifikujących się do ulgi:

 • Ulga pozwala na kwalifikowanie projektów w toku – np. rozpoczętych w poprzednich latach,
 • Ulga nie wymaga prowadzenia ewidencji w podziale na projekty, a jedynie rodzaje kosztów,
 • Nie ma znaczenia wynik prowadzonych badań.

Koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu obejmują:

 • płace i składki pracowników (zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej),
 • nabycie materiałów i surowców związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej w działalności badawczo-rozwojowej,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej.

Wysokość odpisów:

Źródło: PWC

Odliczeniu nie podlegają koszty kwalifikowane zwrócone z innych źródeł np. dotacji, a z możliwości korzystania z ulgi zostały wykluczone podmioty prowadzące działalność na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych.

 

 • Preferencyjne kredyty na zakup lub wdrożenie innowacyjnych technologii  – tzw. kredyt technologiczny.

„Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Rolę Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 "Kredyt na innowacje technologiczne" pełni Bank Gospodarstwa Krajowego. Więcej informacji na stronie: Bank Gospodarstwa Krajowego.