Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Praca

Rynek pracy w województwie lubelskim

 

 

 

 

Województwo lubelskie zajęło 10 miejsce w kraju pod względem nowo utworzonych miejsc pracy w 2014 roku.

 

 

 

W województwie lubelskim w okresie I – IV kwartału 2015 r. powstało 20,2 tys. nowych miejsc pracy (w kraju 595,9 tys.) i w porównaniu z rokiem ubiegłym było ich więcej o 2,4%. Zdecydowana większość nowych miejsc pracy (84,2%) powstała w sektorze prywatnym. Najwięcej nowo utworzonych miejsc pracy przypadało na jednostki o liczbie pracujących do 9 osób (52,8% ogółu). Najwięcej nowych miejsc pracy powstawało w handlu, naprawach pojazdów samochodowyc, przetwórstwie przemysłowym oraz w budownictwie.

 

 

 

 

Lubelszczyzna jest regionem, w którym znaczącym działem gospodarki jest rolnictwo. Świadczą o tym duże zasoby użytków rolnych, stanowiące 70% powierzchni województwa, wysoki udział ludności utrzymującej się z rolnictwa oraz istotny udział  produkcji rolniczej w skali kraju. Bardzo rozwojowym kierunkiem w regionie staje się obecnie rolnictwo ekologiczne. Ponad 2 tyś. gospodarstw posiada certyfikaty potwierdzające produkcję pozbawioną chemicznych środków ochrony roślin i sztucznych nawozów. Żywność ekologiczna stanowi dużą szansę dla rozwoju branży spożywczej województwa lubelskiego. Dominujący przemysł spożywczy w regionie to głównie: przetwórstwo owocowo-warzywne, przemysł cukrowniczy, mleczarski, tytoniowy, piwowarski oraz zielarstwo i pszczelarstwo.

Oprócz przemysłu spożywczego miejsca pracy w regionie tworzą również górnictwo, przemysł chemiczny, drzewny i meblarski, lotniczy, metalowy i maszynowy. Obecnie do sektorów charakteryzujących się dużym potencjałem zatrudnieniowym zaliczyć można BPO (Business Process Outsourcing), IT, logistyka i magazynowanie, transport i nieruchomości.

Z punktu widzenia inwestora zagranicznego korzystna w województwie lubelskim jest stabilność zatrudnienia, rozumiana jako mała rotacja pracowników w ramach jednego stanowiska pracy. Lubelszczyzna pod tym względem wypada bardzo korzystnie na tle pozostałych regionów Polski, szczególnie w porównaniu do sytuacji w największych miastach, w których pracownicy znacznie częściej zmieniają swoje miejsce pracy.

 

Według raportu „Prognoza rynku pracy województwa lubelskiego” przygotowanego w 2015 roku w ramach projektu „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy” realizowanego przez WUP w Lublinie, największe oddziaływanie na regionalny rynek pracy przypisuje się rozwojowi infrastruktury drogowej, przygotowaniu instytucji publicznych na absorbcję środków z funduszy UE oraz rozwojowi technologii IT. W raporcie wymieniono trzy sektory szczególnie charakteryzujące się wysokim potencjałem zatrudnieniowym. Są to: modernizujący się sektor rolno-spożywczy, sektor usług outsourcingowych oraz sektor przedsiębiorstw i usług IT. Najbardziej pożądanymi kwalifikacjami, kompetencjami będą: biegła znajomość języków obcych, kompetencje miękkie (interpersonalne), zarządzanie projektami i procesami, znajomość nowoczesnych technologii w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego, kompetencje w zakresie programowania informatycznego, informatycznego wspomagania biznesu, kwalifikacje, kompetencje z zakresu rachunkowości zarządczej i umiejętność obsługi programów z tego zakresu, kompetencje w zakresie analizy rynku. Kwalifikacje w wyżej wymienionych obszarach potwierdzone certyfikatami uznanych instytucji.

 

Do największych pracodawców województwa lubelskiego należą:

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, Grupa Kapitałowa Black Red White, Grupa Kapitałowa Emperia Holding S.A., Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL – Świdnik S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A., Zakłady Mięsne „Łmeat – ŁUKÓW” S.A., Zakład Mięsny Wierzejki J.M. Zdanowscy Sp.J., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o., Mostostal Puławy S.A., POL-SKONE Sp. z o.o., Grupa AMBRA, Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek, URSUS S.A., Stella Pack Sp. z o.o., Asseco Business Solutions S.A., Perła-Browary Lubelskie S.A.