Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Rozwiązanie umowy o pracę

 

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

 

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić w wyniku porozumienia stron, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (z winy pracownika, bez winy pracownika, z winy pracodawcy), upływu czasu na który została zawarta lub z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania została zawarta.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron – w ten sposób możliwe jest rozwiązanie każdej umowy o pracę, przez obie strony. Porozumienie powinno zostać zawarte pisemnie i wskazywać termin ustania stosunku pracy.

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem – w ten sposób można rozwiązać umowę zawartą na czas nieokreślony, na okres próbny oraz umowę na zastępstwo, a także na czas określony. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony oraz określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (2 tygodnie – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 mc-y, 1 miesiąc – co najmniej 6 mc-y pracy, 3 miesiące – co najmniej 3 lata pracy).

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może mieć miejsce z winy pracownika w razie: ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez osobę zatrudnioną w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie jej na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest możliwe również bez winy pracownika, w przypadku gdy: niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione powyżej, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika  - Zatrudniony ma możliwość rozwiązać umowy w ten sposób tylko w dwóch przypadkach, a mianowicie, gdy:

  • zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe,
  • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika

 

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)