Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

sektor energetyczny

https://www.youtube.com/watch?v=xDpsqY7Tt9A

5 powodów, dla których warto zainwestować w sektor eneretyczny w województwie lubelskim

 

 • W województwie istnieje 11 biogazowni: 2 instalacje przy składowiskach odpadów, 4 przy oczyszczalniach ścieków i 5 biogazowni rolniczych
 • Na terenie województwa działa obecnie 21 małych elektrowni wodnych o łącznej mocy zainstalowanej około 1,5 MW2. Zazwyczaj wykorzystują urządzenia piętrzące, stworzone dla celów retencyjnych, melioracyjnych lub dla potrzeb stawów rybnych. Często są zlokalizowane w miejscach, w których istniały niegdyś młyny wodne
 • Działalność zakładów przetwórczych generujących odpady mogące być surowcem do produkcji biogazu

 • Województwo lubelskie znajduje się w regionie, który obok pasa nadmorskiego uznawany jest za najlepszy do wykorzystania energii słonecznej. Suma rocznego nasłonecznienia1) wynosi ok. 1050-1150 kWh/m2 (średnia dla kraju: 950-1150 kWh/m2)
 • Fotowoltaika cieszy się w województwie lubelskim największą popularnością spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii. Lubelski oddział PGE Dystrybucja (dystrybutora energii) wydał warunki przyłączenia dla 128 instalacji fotowoltaicznych na
 • ok. 110 MW (stan na grudzień 2014 r.)
 • Najbardziej korzystny pod względem wykorzystania energii słonecznej jest obszar wschodni – Polesie Lubelskie i strefa nadbużańska. W ostatnich 3 latach w województwie lubelskim zainstalowano najwięcej kolektorów słonecznych w Polsce
 • Jedną z cech, które mogą pomóc w rozwoju sektora energetyki słonecznej, jest istnienie na terenie województwa dużych obszarów nieużytków, które można wykorzystać do budowy farm fotowoltaicznych

 • Politechnika Lubelska i Uniwersytet Przyrodniczy jako główne uczelnie w regionie, na których oferuje się kształcenie związane z branżą energetyczną.
 • W roku akademickim 2012/2013 864 osób uzyskało wyższe wykształcenie związane z branżą energetyczną, co stanowiło 3,1% wszystkich absolwentów w regionie.
 • Na Politechnice Lubelskiej uruchomiono studia I stopnia Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii.

Dążenie władz państwa i regionu do dywersyfikacji źródeł energii i nadania priorytetu odnawialnym źródłom energii odzwierciedlone jest w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych:

 • „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, 2009 r.
 • „Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, 2013 r.
 • „Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego”, 2013 r.

Opracowania i raporty z dziedziny OZE sporządzone w latach 2009-2014:

 • „Systematyczne planowanie rozwoju energetyki wiatrowej w województwie lubelskim”, 2014 r.
 • „Stan i perspektywy rozwoju hydroenergetyki w województwie lubelskim”, 2012 r.
 • „Przestrzenne Aspekty Lokalizacji Energetyki Wiatrowej w Województwie Lubelskim”, 2011 r.
 • „Wstępna analiza potencjału biomasy możliwej do wykorzystania na cele energetyczne w województwie lubelskim”, 2009 r.

 • W ramach Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego współpracują podmioty zajmujące się energetyką (solarną, wiatrową, wodną i geotermalną) oraz produkcją i wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne
 • Wśród partnerów Klastra Elektroenergetycznego są m.in.: producenci maszyn i urządzeń (brykieciarek, granulatorów, rozdrabniaczy, młynów, osprzętu towarzyszącego przy produkcji brykietu i peletu, kotłów na biomasę, kolektorów słonecznych) oraz producenci peletu i brykietu. Partnerami są również projektanci i wykonawcy biogazowni, farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych, małych elektrowni wodnych i sieci elektroenergetycznych
 • ENERGETICS to jedne z najważniejszych targów branży energetycznej w Polsce, w trakcie których wystawcy mają okazję do prezentacji nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego, ale również wymianę doświadczeń przez specjalistów z całej Polski i zagranicy