Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie eksportera, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Sektory wysokiej szansy

 

 

Sektor
rolno-spożywczy

 

Sektor
maszynowy motoryzacyjny lotniczy
 
Sektor
drzewny meblowy
   

 

Sektor rolno-spożywczy

Lubelszczyzna jest jednym z wiodących regionów Polski w dziedzinie produkcji rolnej. Jest m.in. liderem w uprawie zbóż, chmielu i owoców miękkich. Użytki rolne stanowią 66,3% powierzchni województwa. Jest to drugi najwyższy wskaźnik w Polsce, po województwie kujawsko-pomorskim (68,6%). Średnia wartość tego wskaźnika dla Polski to 56,6%.

Przedsiębiorstwa z branży przemysłu spożywczego zatrudniają 20,4% wszystkich osób zatrudnionych w przemyśle oraz wytwarzają prawie 22% wartości wszystkich sprzedanych produktów województwa lubelskiego (dane dla roku 2013). Nie wliczana jest tutaj produkcja napoi, która stanowi dodatkowe 4,7% wartości sprzedanych produktów.

W skali kraju łączna liczba podmiotów działających w branży spożywczej (bez produkcji napojów) wzrosła od 2009 r. do 2013 r. o ponad 10% i wynosi 32928 (prawie 3 tys. nowych podmiotów) – w województwie lubelskim liczba przedsiębiorstw wzrosła o ponad 11% (166 nowych podmiotów). Wzrósł także udział produkcji spożywczej w wielkości polskiej produkcji przemysłowej ogółem – z 16,9% w 2006 r. do 18,4% w 2013 r.

Eksport branży przetwórstwa rolno-spożywczego w ostatnich latach rósł dość stabilnie – o około 12% w skali roku. Jednak do 2012 r. udział eksportu tej branży w eksporcie ogółem województwa lubelskiego stale spadał. Sytuacja odwróciła się w 2013 r. – po wzroście wartości eksportu o ponad 26%.

 

Branża cukrownicza i mleczarska - branże o szczególnie wysokim potencjale

Produkcja mleka w Polsce charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością na tle innych krajów Unii Europejskiej (UE). Średnie operacyjne koszty produkcji mleka w Polsce są o 33,5% niższe niż przeciętne w Unii Europejskiej (UE) oraz o około 36-40% niższe od kosztów w krajach będących głównymi kierunkami eksportowymi polskiego mleka (Niemcy, Czechy, Holandia). Dzięki temu deregulacja rynku mleka UE w 2015 roku może stać się dużą szansą dla polskich eksporterów do konkurowania na zagranicznych rynkach. Biorąc pod uwagę istotny udział województwa lubelskiego w produkcji mleka w Polsce (7. miejsce) oraz niskie koszty pracy w lubelskiem, rozwój branży mleczarskiej ma duży potencjał.

Deregulacja rynku cukru UE w 2017 roku doprowadzi do wzrostu konkurencji i może prowadzić do koncentracji upraw buraków cukrowych i produkcji cukru. Takim regionem może być Polska i województwo lubelskie, gdzie dobre warunki glebowe sprzyjają uprawie szczególnie wymagających roślin, w tym właśnie buraków cukrowych. Ponadto wysoka jakość gleb obniża koszty związane z nawadnianiem i nawożeniem upraw. Dzięki temu województwo lubelskie charakteryzuje się wysokim potencjałem do rozwoju sektora cukrowniczego przy konkurencyjnych cenach.

Wysoka specjalizacja województwa lubelskiego  w uprawach owoców i warzyw, obecność najlepszych jednostek naukowych MNiSW działających na rzecz sektora spożywczego i biogospodarka, będąca kluczową inteligentną specjalizacją województw, dają solidne podstawy dla dalszego rozwoju działalności eksportowej branży. Średnioroczna dynamika wzrostu eksportu branży latach 2009-2013 wynosząca 12% wpływa na silną bazę i wzrost doświadczeń eksportowych branży.

Całkowita wartość eksportu towarów branży przetwórstwa rolno-spożywczego województwa lubelskiego w 2013 roku wyniosła 659 mln euro. Do Niemiec wyeksportowano produkty o wartości 112 mln euro, w przypadku Francji sprzedaż wyniosła 21 mln euro, natomiast wartość eksportu branży do Arabii Saudyjskiej równała się 0,8 mln euro. Wskazane powyżej kraje to z jednej strony sprawdzeni partnerzy handlowi Polski, z bogatą historią współpracy (Niemcy i Francja), z drugiej natomiast szybko rozwijająca się gospodarka, w dużej mierze zależna od importu żywności (Arabia Saudyjska). Stwarza to dobre warunki dla lubelskich przedsiębiorstw do nawiązywania i pogłębiania relacji biznesowych.

Struktura wymiany handlowej branży rolno-spożywczej województwa lubelskiego jest stała i dominują w niej kraje europejskie. Największym odbiorcą towarów rolno-spożywczych z województwa lubelskiego są Niemcy, które utrzymują tę pozycję od kilku lat z podobnym udziałem tych produktów w całym imporcie z województwa. W ostatnich latach lubelscy producenci, głównie dzięki swojemu położeniu oraz dobrej jakości produktom, umocnili swoją obecność szczególnie na rynkach brytyjskim, białoruskim oraz rosyjskim.

 

 

Szanse lubelskiego

Jednym z istotniejszych rynków w branży spożywczej jest rynek towarów ekologicznych. Jego wartość w Europie w 2013 roku wyniosła ponad 24 mld euro. Rynek ten charakteryzuje się stabilnym wzrostem.  Wielkość europejskiego rynku ekologicznego oraz jego dynamiczny wzrost stanowi wyzwanie dla potencjału eksportowego polskiego rolnictwa ekologicznego województwa lubelskiego.

Żywność ekologiczna jest dużą szansą dla rozwoju branży spożywczej regionu lubelskiego i ekspansji jej produktów na zagraniczne rynki. Rosnąca świadomość konsumentów odnośnie do zdrowego trybu życia, w tym zdrowej diety, a także procesu produkcji powoduje wzrost zapotrzebowania na naturalne i ekologiczne produkty – to w połączeniu z wizerunkiem Lubelszczyzny jako regionu dziewiczej natury daje możliwość rozwoju marek odwołujących się do zdrowego żywienia. Potwierdza to rosnąca liczba gospodarstw ekologicznych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem eksportowym dla branży rolno-spożywczej dla firm w województwie lubelskim, który znajduje się w zakładce "Do pobrania".

 

Sektor maszynowy, motoryzacyjny, lotniczy

Przemysły maszynowy, motoryzacyjny i lotniczy są tradycyjnymi sektorami przemysłu, które rozwijały się w województwie lubelskim. Ma to związek z dogodnymi warunkami inwestycyjnymi – zapleczem techniczno-infrastrukturalnym i zasobami kadrowymi. Województwo lubelskie charakteryzuje się ponadprzeciętnym udziałem zatrudnienia w omawianych branżach – 6,1% ogółu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wobec 5,9% dla Polski. Największymi ośrodkami rozwoju przemysłu maszynowego, motoryzacyjnego oraz lotniczego są: Lublin, Świdnik, Bełżyce, Kraśnik i Janów Lubelski.

Największym odbiorcą towarów z branż maszynowej, motoryzacyjnej i lotniczej z województwa lubelskiego są Niemcy. Głównymi produktami eksportowymi są tutaj części i akcesoria do pojazdów samochodowych, przyczepy i naczepy oraz łożyska toczne. Eksport do drugiego w kolejności partnera handlowego – Włoch, jest zasługą sprzedaży części do statków powietrznych – w 2013 r. jej wartość wynosiła ponad 160 mln zł. Poniższa tabela przedstawia 10 największych partnerów handlowych i ich procentowy udział.

Eksport branż maszynowej, motoryzacyjnej i lotniczej rósł do roku 2012 w tempie około 20-30% rocznie. W 2012 r. branże te odpowiadały za niemalże ¼ całego eksportu województwa lubelskiego. W 2013 r. nastąpił lekki spadek wartości eksportu, powiązany ze spadkiem udziału w ogólnej wartości eksportu województwa.

 

Długoletnie tradycje przemysłowe w województwie lubelskim, korzystne położenie na międzynarodowym szlaku tranzytowym i wyróżniająca aktywność inicjatyw klastrowych wspierających rozwój i rozpoznawalność branży, dają solidne podstawy dla dalszego rozwoju działalności eksportowej branży. W roku 2013 wartość eksportu towarów branży maszynowej, motoryzacyjnej i lotniczej w województwie lubelskim wyniosła niemal 692 mln euro. Średnioroczna dynamika wzrost eksportu branży latach 2009-2013 wynosząca 18% wpływa na silną bazę eksportową i wzrost doświadczeń eksportowych branży. Oprócz bezpośrednich efektów działalności eksportowej warto zwrócić uwagę na korzyści pośrednie. Dzięki eksportowi możliwe jest umiędzynarodowienie działalności firmy i wzrost globalnej rozpoznawalności jej produktów, usług i marki. Eksport sprzyja zdobywaniu unikalnej wiedzy rynkowej, technicznej i organizacyjnej, która pozwala skuteczniej konkurować zarówno za granicą, jak i rynkach lokalnych.

masz1.jpg

Całkowita wartość eksportu towarów z branży maszynowej, motoryzacyjnej i lotniczej z województwa lubelskiego w 2013 roku wyniosła 692 milionów euro. Polska jest sprawdzonym dostawcą kompletnych produktów i podzespołów o szerokim zakresie dla całej branży. Dzięki konkurencyjnej cenie, zastosowaniu najnowszych technologii oraz wysokiej jakości dostarczanych produktów, lubelskie przedsiębiorstwa mają duży potencjał do nawiązywania i pogłębiania relacji biznesowych.

Największym odbiorcą towarów z branży maszynowej, motoryzacyjnej i lotniczej z województwa lubelskiego są Niemcy. Główne produkty eksportowe to części i akcesoria do pojazdów samochodowych, przyczepy, naczepy oraz łożyska toczne. Eksport do drugiego w kolejności partnera handlowego – Włoch, jest w dużej mierze zasługą sprzedaży części do statków powietrznych – w 2013 roku jego wartość wynosiła ponad 160 milionów złotych. Rosnący udział w strukturze lubelskiego eksportu mają Wielka Brytania, Stany Zjednoczone oraz Meksyk. Wzrost znaczenia dwóch ostatnich państw może świadczyć o tym, że lubelscy producenci z branży maszynowej, motoryzacyjnej i lotniczej coraz odważniej podejmują się sprzedaży poza Europę.

 

masz3.jpg

 

Główne trendy

Wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii oraz innowacyjnych technologii pozyskiwania surowców w znacznym stopniu kształtują światowy rynek branży maszynowej, motoryzacyjnej i lotniczej. Kolejnym trendem, obok racjonalizacji gospodarowania energią, jest dostosowywanie asortymentu do potrzeb odbiorców (np. uproszczona konstrukcja produktów przeznaczonych na rynki rozwijające się).

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem eksportowym dla branży maszynowej dla firm w województwie lubelskim, który znajduje się w zakładce "Do pobrania".

 

Sektor drzewny, meblowy

 

Polska plasuje się na czwartym miejscu według wartościowego udziału w światowym eksporcie mebli – po Chinach, Niemczech i Włoszech. Produkcja sprzedana mebli w 2013 roku wynosiła 27,56 mld zł, tj. 2,94% produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego. Od wielu lat meble są wizytówką polskiego eksportu.

Województwo lubelskie odpowiada za 3,5% łącznej produkcji sprzedanej mebli w Polsce oraz 2,2% produkcji sprzedanej branży drzewnej. Łączne zatrudnienie w branży meblarskiej i drzewnej w lubelskim to około 8 700 osób. Liczba podmiotów z branży produkcji mebli w województwie wynosi 821, co stanowi 3,5% wszystkich tego typu przedsiębiorstw z tej branży w kraju. Firmy z branży drzewnej w województwie lubelskim stanowią 5,7% (1763 podmiotów) wszystkich tego typu przedsiębiorstw w Polsce. Liczba przedsiębiorstw z branży drzewnej jest bardzo wysoka, zwłaszcza uwzględniając fakt, że lubelskie jest jednym z najmniej zalesionych regionów Polski – 22,6% powierzchni to lasy (w Polsce to średnio 29,4%). Zdecydowanie największym zagranicznym odbiorcą produktów branż drzewnej i meblarskiej z województwa lubelskiego są Niemcy. Kraj ten odpowiada za ponad połowę wartości sprzedanej eksportu z województwa. Największe pozycje towarów trafiających do Niemiec to meble oraz wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa. 

Wartość eksportu branży drzewnej i meblarskiej kształtowała się na stabilnym poziomie przez ostatnie pięć lat – średni roczny wzrost wynosił około 2% w skali roku. W ujęciu względnym oznacza to sukcesywny spadek udziału eksportu branż drzewnej i meblarskiej w wartości eksportu lubelskiego ogółem.

drzew1.jpg

Wzrost rozpoznawalności przedsiębiorstw branży meblarskiej i drzewnej z województwa lubelskiego, dostęp do zasobów niezbędnych dla działalności gospodarczej i korzystne położenie, w tym lokalizacja na międzynarodowym szlaku tranzytowym i aktywność instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz branży, dają solidne podstawy dla jej dalszego zaangażowania w działalność eksportową. W roku 2013 wartość eksportu towarów branży meblarskiej i drzewnej w województwie lubelskim przekroczyła 193 mln euro. Średnioroczna dynamika wzrost eksportu branży latach 2009-2013 wynosiła ponad 2%, do czego przyczyniła się aktywność eksportowa skierowana na Litwę, Wielką Brytanię, czy Włochy.

Całkowita wartość eksportu towarów branży meblarskiej i drzewnej województwa lubelskiego w 2013 roku wyniosła 193 miliony euro. W ramach tej kwoty na Litwę wyeksportowano produkty o wartości 8,7 mln euro, w przypadku Wielkiej Brytanii sprzedaż wyniosła 5,5 mln euro, natomiast wartość eksportu branży do Włoch równała się 2,3 mln euro. ania w działalność eksportową. W roku 2013 wartość eksportu towarów branży meblarskiej i drzewnej w województwie lubelskim przekroczyła 193 mln euro. Średnioroczna dynamika wzrost eksportu branży latach 2009-2013 wynosiła ponad 2%, do czego przyczyniła się aktywność eksportowa skierowana na Litwę, Wielką Brytanię, czy Włochy.

 

drzew3.jpg

 

Wskazane powyżej kraje to z jednej strony sprawdzeni partnerzy handlowi Polski, z bogatą historią współpracy (Włochy, Litwa, Wielka Brytania), z drugiej natomiast – rosnące rynki zbytu (Litwa). Stwarza to dobre warunki dla lubelskich przedsiębiorstw do nawiązywania i pogłębiania relacji biznesowych. Największym zagranicznym odbiorcą produktów branży meblarskiej i drzewnej z województwa lubelskiego są Niemcy – eksport produktów z branży wzrasta stabilnie od 2009 roku w tempie 5% rocznie. Pod względem dynamiki eksportu Niemcy znacząco ustępują Litwie i Włochom, których import towarów z branży meblarskiej i drzewnej z województwa lubelskiego wzrastał rocznie w tempie 50% (Litwa) i 13% (Włochy). Po Niemczech i Litwie kolejnymi największymi odbiorcami lubelskich mebli i produktów drewnianych są Ukraina i Francja, przy czym Francja ma zdecydowanie większy rynek wewnętrzny oraz wyższy niż w Polsce poziom kosztów, przez co może być atrakcyjniejszym kierunkiem dla eksporterów. Dodatkowo jest członkiem Unii Europejskiej (UE), co znacznie upraszcza formalności związane ze sprzedażą towarów.

 

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem eksportowym dla branży meblarskiej i drzewnej dla firm w województwie lubelskim, który znajduje się w zakładce „Do pobrania”.

 

Główne trendy w branży meblarskiej

  • Wzrost popytu na meble o nietypowej stylistyce i zastosowaniu
  • Wykorzystanie niestandardowych materiałów do produkcji
  • Wzrost zainteresowania konsumentów meblami wielofunkcyjnymi. Jesto związane z rosnącymi kosztami powierzchni mieszkaniowych, a co za tym idzie, coraz mniejszym metrażem dostępnym dla przeciętnego konsumenta
  • Rosnąca odpowiedzialność konsumentów ochroną środowiska naturalnego – popularność mebli z materiałów ekologicznych lub recyklingu