Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie eksportera, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Singapur, marzec/kwiecień 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zaprasza przedsiębiorców z województwa lubelskiego do udziału w naborze na misję gospodarczą do Singapuru w terminie 30.03.-03.04.2020 r.

 

Ogłoszenie o naborze skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego, tj. posiadających siedzibę lub co najmniej oddział na terenie województwa lubelskiego minimum 12 miesięcy (na dzień złożenia wniosku), działających w branży medycznej, farmaceutycznej, chemicznej, suplementów diety oraz żywności organicznej.

 

UWAGA: Do udziału w Wyjeździe zakwalifikowani mogą być wyłącznie przedsiębiorcy nieprowadzący działalności gospodarczej i handlowej w Singapurze.

 

Przewidywana liczba uczestników wyjazdu: 12 przedsiębiorców

Ostateczny termin wyjazdu może ulec zmianie w przypadku sytuacji niezależnych od Województwa Lubelskiego oraz wykonawcy, w tym np. braku dostępności biletów lotniczych, itp.

 

 

Nazwa i miejsce wyjazdu

 

 

Misja gospodarcza do Singapuru połączona z udziałem w targach PHAR – EAST Asia’s Pharma & Biotech Festival 

 

Termin wyjazdu

(data rozpoczęcia

i zakończenia wyjazdu)

 

Planowany termin: 30.03-03.04.2020 r.

Cel realizacji wyjazdu

Zgodnie z Regulaminem, celem uczestnictwa w Wyjeździe jest prezentacja potencjału Województwa Lubelskiego w ramach kluczowych i perspektywicznych sektorów gospodarki regionu oraz pomoc przedsiębiorcom w wejściu na nowe rynki zagraniczne poprzez umożliwienie przedsiębiorcom z terenu województwa lubelskiego nawiązania kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi.  Ponadto:

 • promocja przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,
 • udział w rozmowach B2B z zagranicznymi partnerami z sektora medycznego, farmaceutycznego, chemicznego, suplementów diety oraz żywności organicznej,
 • zaprezentowanie potencjału przedsiębiorców.

 

Opis przedsięwzięcia

 

 

 

 

 

 

Udział w misji gospodarczej połączonej z udziałem w targach PHAR – EAST Asia’s Pharma & Biotech Festival, Singapur

Wartość przedsięwzięcia

30 000 zł

Koszty kwalifikowalne

 1. przelot (bilet) na trasie Polska – kraj docelowy wyjazdu dla 1 osoby,
 2. zakwaterowanie dla 1 osoby,
 3. organizacja seminarium w kraju przed wyjazdem,
 4. obsługa logistyczna misji gospodarczej: transport krajowy i transport lokalny,
 5. udział w targach,
 6. organizacja spotkań B2B,
 7. organizacja wizyt studyjnych,
 8. usługi tłumacza,
 9. inne koszty dodatkowe związane z organizacją misji gospodarczej.

Wnioskowana kwota pomocy

30 000 zł

Źródła finansowania przedsięwzięcia

Wyjazd realizowany jest w ramach Projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.6 Marketing Gospodarczy realizowanego przez Województwo Lubelskie

 

 

Uczestnicy wyjazdu we własnym zakresie pokrywają:

 • koszty ubezpieczenia osobowego obejmujące m.in. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie zdrowotne,
 • diety pobytowe oraz koszty wyżywienia ,
 • koszty spóźnień Uczestnika na samolot/pociąg/autobus/samochód/minibus i związane z tym koszty dodatkowego zakwaterowania, zmiany rezerwacji biletu,
 • koszty przygotowania materiałów promocyjnych obejmujące m.in. koszty opracowania, tłumaczenia oraz transportu materiałów itp.,
 • inne koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w Wyjeździe,
 • koszty zakupu wiz.

 

W ramach dofinansowania Uczestnika, stanowiącego pomoc de minimis, Województwo Lubelskie pokryje 100% kosztów uczestnictwa przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem że kwota przewidziana w Ogłoszeniu o naborze może ulec zmianie. Ostateczny koszt uczestnictwa w Wyjeździe znany będzie po jego zakończeniu na podstawie faktur otrzymanych przez Województwo Lubelskie od wykonawców usług związanych z organizacją uczestnictwa w Wyjeździe.

 

Termin nadsyłania wniosków: 28 stycznia 2020 r.

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Grottgera 4

20-029 Lublin

 •  elektronicznie na adres: przedsiebiorcy@lubelskie.pl w formie skanu.

wraz z dopiskiem: WYJAZD w ramach projektu „MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO II” - misja gospodarcza do Singapuru

                   

W przypadku złożenia wniosku osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesłania kurierem każdorazowo o dacie doręczenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w godzinach jego urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Natomiast w przypadku przesyłek doręczanych elektronicznie wniosek uznaje się za doręczony z chwilą wpływu na wskazany adres e-mail. Wnioski złożone po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z REGULAMINEM oraz załącznikami

Dodatkowych informacji udzielają:

Danuta Sulowska

Jarosław Błaziński

tel: 81 478 14 69

e-mail: przedsiebiorcy@lubelskie.pl

 

Załączniki:

Regulamin uczestnictwa przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego[1] w wyjazdach zagranicznych na misje gospodarcze oraz wyjazdach związanych z promowaniem województwa lubelskiego organizowanych w ramach projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3, Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.6 Marketing Gospodarczy.

Zał. nr 1. Wzór wniosku o uczestnictwo w Wyjeździe - do złożenia na etapie naboru

Zał. nr 2. Formularz informacji udzielanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych w latach 2014-2020 (Dz.U. z 2015, poz.488) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2010 r. nr 53,poz. 311 z późn. zm.) - do złożenia na etapie naboru

Zał. nr 3. Wzór sprawozdania merytorycznego z udziału w Wyjeździe

Zał. nr 4. Projekt Umowy o dofinansowanie

Zał. nr 5. Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady ministrów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (t.j. Dz.U. z 2018, poz.350)

Zał. nr 6. Kryteria wyboru przedsiębiorców

Zał. nr 7. Oświadczenie n/t powiązań wnioskodawcy z innymi podmiotami - do złożenia na etapie naboru

Zał. nr 8. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis / nieotrzymaniu pomocy de minimis - do złożenia na etapie naboru

Zał. nr 9. Sytuacja finansowa wnioskodawcy - do złożenia na etapie naboru

Klauzula informacyjna

[1] Poprzez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego  rozumie się każdy podmiot wykonujący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę prawną i sposób finansowania, z siedzibą/miejscem wykonywania działalności na terenie województwa lubelskiego lub zarejestrowanym na terenie województwa lubelskiego oddziałem.