Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Spółka partnerska

 

SPÓŁKA PARTNERSKA

 

Spółka partnerska jest tworzona przez partnerów (wyłącznie osoby fizyczne) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej działalność pod własną firmą. Poszczególni partnerzy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko wtedy, gdy zobowiązania te dotyczą ogólnych spraw związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Nie ponoszą oni jednak odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu. Do założenia spółki wymagane jest zawarcie umowy przez partnerów (osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgłoszenie spółki do właściwego sądu rejestrowego przez któregokolwiek z partnerów wraz z załączeniem do niego poświadczonych notarialnie wzorów podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki, a także wpisanie przez sąd rejestrowy do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku tej formy działalności gospodarczej nie istnieje wymóg co do minimalnej wysokości kapitału zakładowego. Prowadzenie spraw spółki może być powierzone jednemu lub kilku partnerom na mocy umowy spółki lub na podstawie uchwały partnerów.

 

Źródło: N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, M. Ambroziak, „Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw”, Warszawa 2008, str. 49-55, R. Zieliński, „Formy prowadzenia działalności gospodarczej, aspekty administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa”, Akademia Leona Koźmińskiego