Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie samorządowca, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim

O projekcie

 

Projekt „Standardy obsługi inwestora w województwie lubelskim” realizowany jest przez Województwo Lubelskie na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem projektu jest podniesienie jakości obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (np. gminy, powiaty).

Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym programem szkoleniowo – doradczym w zakresie obsługi inwestora. W samorządach wdrożone lub zmodernizowane zostaną procedury współpracy z inwestorem i rozwiązania podnoszące atrakcyjność inwestycyjną jst. W szczególności zaktualizowane, przygotowane i upowszechnione zostaną informacje o ofercie inwestycyjnej danego samorządu.

Grupą docelową projektu jest 100 jednostek samorządu terytorialnego z woj. lubelskiego.

Samorządy, które wdrożą standardy obsługi inwestora uprawnione są do uzyskania certyfikatu. Certyfikat zostanie wystawiony na zakończenie realizacji projekt.

 

Okres realizacji

 

Projekt realizowany jest od 1 października 2019 r. do 31 marca 2023 r.

Rekrutacja jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie będzie miała charakter ciągły i może trwać do zakończenia szkoleń.

Województwo Lubelskie zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu naboru lub zakończenia rekrutacji wcześniej jeżeli ilość poprawnie nadesłanych ogłoszeń przekroczy dopuszczoną liczbę.

 

Zakres projektu

 

  1. Wstępny audyt atrakcyjności – w ramach wstępnego audytu zostaną zidentyfikowane rozwiązania i narzędzia wykorzystywane przez JST w procesie obsługi inwestora i promocji gospodarczej. Efektem audytu będzie krótki raport przygotowany indywidualnie dla każdej JST. Ponadto diagnoza zostanie wykorzystana do określenia tematyki i zakresów szkoleń.
  2. Szkolenia – zakres tematyczny szkoleń obejmuje zagadnienia dot. standardów obsługi inwestora, niezbędne do uzyskania kompetencji specjalistycznych w zakresie obsługi inwestora w JST. Szkolenia będą przeprowadzone oddzielnie dla kadry kierowniczej i oddzielnie dla pracowników merytorycznych zatrudnionych w JST. Dla kadry kierowniczej JST przewidziano 48 godz. szkoleniowych (3 sesje dwudniowe) oraz wyjazd na wizytę studyjną. Dla pracowników merytorycznych przewidziano 64 godz. szkoleniowych (4 sesje jednodniowe i 2 sesje dwudniowe). Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, szkolenia rozpoczną sie we wrześniu 2020 r. i potrwają do 31 grudnia 2021 r.
  3. Doradztwo indywidualne - będzie miało na celu wsparcie we wdrożeniu zdobytej podczas szkoleń wiedzy i wypracowanych narzędzi do skutecznej obsługi inwestora. Doradztwo indywidualne przeprowadzą pracownicy UMWL w Lublinie wyznaczeni do realizacji zadań w Projekcie. Uczestnikami doradztwa są  zarówno przedstawiciele kadry zarządzającej, jak i pracownicy merytoryczni danej jednostki.
  4. Wdrożenie standardów obsługi inwestora - obejmuje zastosowanie w praktyce wypracowanych w czasie realizacji Projektu narzędzi i sposobu działania w obszarze obsługi inwestora. Ocena stopnia wdrożenia standardów obsługi inwestora odbędzie się na podstawie specjalnie przygotowanej na ten cel listy kontrolnej, zawierającej spis wymogów jakie powinny zostać wdrożone w danej jednostce organizacyjnej JST. Wymogi te dotyczą odpowiedniego przygotowania jednostki organizacyjnej JST, pracowników, oferty inwestycyjnej, sposobów działania oraz strony internetowej.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego w projekcie „Standardy obsługi inwestora w województwie lubelskim”

Zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy JST

Zał. nr 2a Deklaracja uczestnictwa kadry kierowniczej w projekcie

Zał. nr 2b Deklaracja uczestnictwa pracownika w projekcie

Zał. nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu

Zał. nr 5 Wzór umowy

 

AKTUALIZACJE:

1. Ogłoszenie wyników naboru JST do udziału w projekcie „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020