Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Strefy Aktywności Gospodarczej

 

Strefa Aktywności Gospodarczej (SAG) 

Poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi (SSE) funkcjonują również inne tereny, w których inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) są wydzielonymi i przygotowanymi do inwestycji obszarami odpowiadającymi zapotrzebowaniu potencjalnych inwestorów. Tworzone są najczęściej przez samorządy lokalne, poprzez wyznaczanie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej, razem z preferencyjnie przygotowanymi warunkami inwestycyjnymi, a także finansowymi określonymi w innych dokumentach (np. zwolnienia z podatków lokalnych). Wybrane obszary zostają wyposażone w odpowiednią infrastrukturę (np. budowa lub modernizacja dróg, sieci kolejowej, sieci uzbrojenia terenu), a przedsiębiorcom oferuje się korzystne warunki inwestycyjne.

Strefy te (podobnie zresztą jak SSE) zwiększają atrakcyjność inwestycyjną regionu, rozwijają przedsiębiorczość i przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy.

Obok ułatwień inwestycyjnych, będących głównym powodem tworzenia stref, stały się one także platformą do tworzenia powiązań kooperacyjnych i przyciągania kolejnych inwestorów zachęcanych przez podmioty już funkcjonujące w strefach. Tereny te mogą w przyszłości pełnić wiodącą rolę w pobudzaniu rozwoju gospodarki. 

Osoby zainteresowane lokalizacją i inwestycjami w SAGach zapraszamy do kontaktu