Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Strefy Aktywności Gospodarczej

 

Strefa Aktywności Gospodarczej (SAG) 

Poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi (SSE) funkcjonują również inne tereny, w których inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach.

Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) to wydzielone i przygotowane do inwestycji obszary, odpowiadające zapotrzebowaniu nowych inwestorów. Tworzone są najczęściej przez samorządy lokalne, poprzez wyznaczanie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej, o preferencyjnie przygotowanych warunkach inwestycyjnych, a także finansowych określonych w innych dokumentach (np. zwolnienia z podatków lokalnych). Wybrane obszary zostają wyposażone w odpowiednią infrastrukturę (np. budowa lub modernizacja dróg, sieci kolejowej, sieci uzbrojenia terenu), a przedsiębiorcom oferuje się korzystne warunki inwestycyjne.

 

Do najistotniejszych narzędzi i działań, które będą przyciągały inwestorów do SAG i jednocześnie świadczyły o potencjale danej strefy należą:

- przygotowanie infrastrukturalne obszaru uzbrojonego w podstawowe media, wkomponowanego w sieć komunikacyjną nie tylko lokalną, ale również regionalną, a nawet krajową;

- korzyści finansowe, na które składają się propozycje ulg podatkowych, ceny gruntu (lub dzierżawy);

- intensywne działania informacyjne i promocyjne terenu przeznaczonego pod aktywność;

- pomoc inwestorom w procesach inwestycyjnych, administracyjnych i zatrudnienia; przygotowanie prawne gruntu i jego położenie, ułatwiające i przyspieszające proces inwestycji;

- odpowiedni klimat społeczno-kulturowy wśród społeczności lokalnej.

Obok ułatwień inwestycyjnych, będących głównym powodem tworzenia stref, stały się one także platformą do tworzenia powiązań kooperacyjnych i przyciągania kolejnych inwestorów zachęcanych przez podmioty już funkcjonujące w strefach. Tereny te mogą w przyszłości pełnić wiodącą rolę w pobudzaniu rozwoju gospodarki.

Główne założenie funkcjonowania SAG i SSE to oddziaływanie na rozwój społeczno-gospodarczy, przekładający się na wzrost liczby przedsiębiorstw, zwiększenie konkurencyjności regionu, tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój eksportu. Mogą pojawić się także pośrednie efekty w postaci wprowadzania produkcji o wyższym poziomie zaawansowania technologicznego, zagospodarowania obszarów zdegradowanych czy tworzenia inicjatyw klastrowych. Są to czynniki rozwoju regionu i podnoszenia jego atrakcyjności inwestycyjnej.

Zwolnienia z podatków i opłat lokalnych

Zachęty inwestycyjne w ramach pomocy regionalnej występują także na poziomie lokalnym i są oferowane przez władze gmin. Wśród nich najistotniejszą rolę pełnią zwolnienia z podatków i opłat lokalnych, dotyczące w szczególności podatków od nieruchomości (grunty, budynki i budowle lub ich części), środków transportu, podatku rolnego i leśnego, natomiast w grupie opłat lokalnych - opłat targowych. Zwolnienie z podatku od nieruchomości i środków transportu ustanawiane jest w drodze uchwały przez radę gminy i przyznawane przedsiębiorcom po spełnieniu wszystkich wymagań zawartych w sporządzonym przez władze dokumencie. Jednak wysokości stawek nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych corocznie waloryzowanych przez Ministra Finansów i ogłaszanych w drodze obwieszczenia. Każda gmina samodzielnie ustala tryb przyznawania ulgi i kształtuje stawkę podatku (z uwzględnieniem zapisów nadrzędnych aktów prawnych), biorąc pod uwagę planowane nakłady inwestycyjne i liczbę tworzonych nowych miejsc pracy. 

Przepisy prawa krajowego określają maksymalny pułap stawek podatków od nieruchomości w następujących kwotach:

 

Maksymalne stawki podatku w roku 2015

Grunt przemysłowy / komercyjny - 0,90 m2 rocznie

Budynek przemysłowy / komercyjny - 23,13 m2 rocznie

Budowle (drogi wewnętrzne, infrastruktura) - 2% wartości początkowej aktywów rocznie

 

W wielu miastach i gminach województwa lubelskiego inwestorzy mogą skorzystać z ulg w podatku od nieruchomości. Ulgi w podatku od nieruchomości obowiązują m.in. w: Lublinie, Świdniku, Hrubieszowie, Biłgoraju, Janowie Lubelskim, Kraśniku, Opolu Lubelskim, Puławach, Białej Podlaskiej, Łęcznej.
Zwolnienia te obowiązują m.in. w przypadku:
a) Realizacji nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy:
– na terenie Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.
– na terenie Regionalnego Parku Przemysłowego Świdnik.
b) Prowadzenia działalności gospodarczej w formie stołówek, bufetów i kiosków szkolnych, będących w posiadaniu placówek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty.
c) Realizacji nowych inwestycji w zakresie budowy parkingów wielopoziomowych i garaży wielopoziomowych.
d) Budynków lub ich części oraz gruntów wykorzystywanych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej lub na cele świadczenia pomocy społecznej.
e) Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy budynkach zabytkowych (dotacje celowe).