Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Struktura zatrudnienia

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie lubelskim w 2020 r. kształtowało się na poziomie 201,3 tys. osób, natomiast udział przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w województwie w odniesieniu do wielkości krajowej wynosi 3,2%. [1]

 

Obraz przedstawia wykresy kołowe podane procentowo przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w województwie lubelskim w 2020 roku. Przetwórstwo przemysłowe, 37 procent, budownictwo, 9 procent, handel i naprawa pojazdów, 22 procent, transport i gospodarka magazynowa, 8 procent, obsługa rynku nieruchomości, 2 procent oraz pozostałe 22 procent.

 

 

Obraz przedstawia wykresy kołowe podane procentowo struktury pracujących w województwie lubelskim według sektorów ekonomicznych w 2019 roku. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, 19,6 procent. Przemysł i budownictwo 24,4 procent. Usługi 55,7 procent.

Obraz przedstawia wykres słupkowy podany procentowo, pracujących według grup zawodowych kobiet i mężczyzn w województwie lubelskim w III kwartale 2020 roku. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy - mężczyźni 5 procent, kobiety 4,4 procent. Specjaliści - mężczyźni 12,3 procent, kobiety 26,6 procent. Technicy i inny średni personel - mężczyźni 9 procent, kobiety 14,1 procent. Pracownicy biurowi - mężczyźni 3,8 procent, kobiety 6,5 procent. Pracownicy usług i sprzedawcy, mężczyźni - 8,6 procent, kobiety 19,8 procent. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy - mężczyźni 19,7 procent, kobiety 16,7 procent. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - mężczyźni 19 procent, kobiety 1,8 procent. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń - mężczyźni 15,9 procent, kobiety 2,3 procent. Pracownicy wykonujący prace proste - mężczyźni 5,4 procent, kobiety 7,3 procent.

 

Obraz przedstawia wykresy kołowe podane procentowo osób zatrudnionych w sektorze publicznym i prywatnym gospodarki w IV kwartale 2020 roku w województwie lubelskim. Sektor publiczny, 29 procent. Sektor prywatny – pracownicy najemni, 42 procent. Sektor prywatny – pracodawcy i pracujący na własny rachunek, 25 procent. Sektor prywatny - pomagają członkowie rodzin, 4 procent.

W IV kwartale 2020 r. w województwie lubelskim w sektorze prywatnym pracowało 619 tys. osób (71,2 % ogółu pracujących), natomiast w sektorze publicznym 250 tys. osób. Wśród ogółu pracujących – ze względu na status zatrudnienia – większość stanowili pracownicy najemni, czyli osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w przedsiębiorstwie publicznym lub u pracodawcy prywatnego (70,9 % ogółu pracujących). Grupa pracodawców oraz pracujących na własny rachunek liczyła 215 tys. osób.[2]

 


[1] Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego w grudniu 2020 r. Urząd Statystyczny w Lublinie. 01.02.2021r.


[2]   Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim. Stan w IV kwartale 2020 r. Urząd Statystyczny w Lublinie, 31.03.2021r.