Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

Struktura zatrudnienia

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie lubelskim w 2015 r. kształtowało się na poziomie 178,1 tys. osób, natomiast udział przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w województwie w odniesieniu do wielkości krajowej wynosi 3,2%. [1]

 

rynek-pracy-przecietne-zatrudnienie.jpg

rynek-pracy-struktura-pracujacych.jpg

rynek-pracy-grupy-zawodowe.jpg

 

rynek-pracy-zatrudnienie-w-sektorach.jpg

W III kwartale 2016 r. w województwie lubelskim w sektorze prywatnym pracowało 656 tys. osób (73,3 % ogółu pracujących), natomiast w sektorze publicznym 238 tys. osób. Wśród ogółu pracujących – ze względu na status zatrudnienia – większość stanowili pracownicy najemni, czyli osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w przedsiębiorstwie publicznym lub u pracodawcy prywatnego (71,5 % ogółu pracujących). Grupa pracodawców oraz pracujących na własny rachunek liczyła 227 tys. osób.[2]

 


[1]  Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego w grudniu 2015 r. Urząd Statystyczny w Lublinie. 29 stycznia 2016r.


[2]   Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim. Stan w III kwartale 2016 r. Urząd Statystyczny w Lublinie, grudzień 2016r.