Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Umowy o pracę

 

RODZAJE UMÓW O PRACĘ

 

Wyróżnia się następujące rodzaje umów o pracę:

  1. Umowa o pracę na okres próbny – zawierana w celu zweryfikowania przez pracodawcę przydatności pracownika do wykonywania danego rodzaju pracy, a także w celu oceny przez pracownika warunków i rodzaju pracy. Taka umowa bardzo często poprzedza zawarcie umowy na czas nieokreślony lub terminowy. Umowa na okres próbny może być zawarta maksymalnie na 3 miesiące, jednocześnie nie ma obowiązku zawierania takiej umowy z pracownikiem.
  2. Umowa o pracę na czas określony – umowa terminowa, której rozwiązanie następuje samoistnie z upływem terminu wskazanego w umowie. Tego rodzaju układ może zostać podpisany z danym pracownikiem najwyżej trzykrotnie, przy czym łączny okres obowiązywania tych umów nie może trwać dłużej niż 33 miesiące.  Zawarcie kolejnej, czwartej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony jest taki sam jak w przypadku umowy na czas nieokreślony, tj. uzależniony od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio:  2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
  3. Umowa o pracę na czas nieokreślony –w ramach tego rodzaju układu obie strony nawiązują stosunek pracy, nie określając jego końcowej daty. Umowę taką zawiera się, kiedy obie strony planują długotrwałą współpracę, a pracodawca ma pewność, że dane stanowisko pracy jest stałe w organizacji. Okresy wypowiedzenia są takie same jak w przypadku umowy na czas określony. 
  4. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy – odmiana umowy na czas określony, zawiera się ją na czas niezbędny do zrealizowania określonego zadania. Stosunek pracy kończy się z dniem wykonania określonej w umowie pracy.
  5. Umowa na czas zastępstwa pracownika – rodzaj umowy terminowej, zawierana w celu zastąpienia nieobecnego pracownika na czas jego usprawiedliwionej nieobecności (np. urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop bezpłatny czy dłuższe zwolnienie lekarskie).

 

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)