Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Zakładanie działalności gospodarczej przez obcokrajowców

 

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ OBCOKRAJOWCÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. 

Osoby zagraniczne, o których mowa powyżej mogą prowadzić działalność we wszystkich formach przyjętych w polskim prawie. Swoboda ta dotyczy osób z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz państwa członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), obywateli innych państw posiadających zezwolenie na osiedlenie na terytorium Polski, zgodę na pobyt tolerowany. Na pełną swobodę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski mogą liczyć także osoby posiadające status uchodźcy lub korzystające z ochrony czasowej na terytorium naszego kraju. 

Osoby nie odpowiadające wymienionym kryteriom mogą prowadzić działalność gospodarczą jedynie w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Obcokrajowiec chcący rozpocząć indywidualną działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w urzędzie gminy lub miasta, w którym przebywa z zamiarem stałego pobytu.  W spółki wymagającej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego należy złożyć wniosek wraz z załącznikami w odpowiednim sadzie rejestrowym.