Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie inwestora, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Zakładanie indywidualnej działalności gospodarczej w Polsce

 

ZAKŁADANIE INDYWIDUALNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE

Indywidualną działalność gospodarczą w Polsce zakłada się w urzędzie gminy lub miasta będącym miejscem zamieszkania. W urzędzie składa się wniosek o wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej. Identyczna procedura dotyczy wspólników spółek cywilnych. W urzędzie składa się również wniosek o wpis do REGON. Urząd gminy doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Następnie należy założyć konto firmowe, wyrobić pieczątkę, udać się do odpowiedniego oddziału ZUS w celu zarejestrowania się jako płatnika składek (emerytalnej, rentowej, wypadkowej, zdrowotnej, Funduszu Pracy) oraz urzędu skarbowego i złożyć formularze NIP i VAT.

Jeśli zakładana firma będzie zatrudniać pracowników należy zawiadomić o tym Państwową Inspekcję Pracy (PIP) oraz wojewódzką lub powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną (Sanepid).

Ostatnim krokiem jest wystąpienie o koncesje i pozwolenia jeśli planowana działalność tego wymaga.

Dalej