Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)
Witamy w strefie eksportera, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

Zjednoczone Emiraty Arabskie, Abu Zabi, grudzień 2019

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zaprasza przedsiębiorców z województwa lubelskiego do udziału w naborze na wyjazd na targi spożywcze „Sial Middle East 2019” w Abu Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

                                  

AKTUALIZACJA: Lista przedsiębiorców zakwalifikowanych do udziału w wyjeździe:

1. PPHU SIMBA L. i R. Sim

2. Przedsiebiorstwo Handlowe „KRAUTEX” Bogusław Domański

3. LubApple Sp. z o.o.

        

Ogłoszenie o naborze skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego, tj. posiadających siedzibę lub co najmniej oddział na terenie województwa lubelskiego minimum 12 miesięcy (na dzień złożenia wniosku).

 

Przewidywana liczba uczestników wyjazdu: 6 przedsiębiorców

 

Nazwa i miejsce wyjazdu

 

Udział w targach spożywczych „Sial Middle East 2019” w Abu Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie

 

 

Termin wyjazdu

(data rozpoczęcia

i zakończenia wyjazdu)

 

8-12 grudnia 2019 r.

Cel realizacji wyjazdu

Zgodnie z Regulaminem, celem uczestnictwa w Wyjeździe jest prezentacja potencjału Województwa Lubelskiego w ramach kluczowych i perspektywicznych sektorów gospodarki regionu oraz pomoc przedsiębiorcom w wejściu na nowe rynki zagraniczne poprzez umożliwienie przedsiębiorcom z terenu województwa lubelskiego nawiązania kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi.  Ponadto:

  • promocja przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,
  • udział w rozmowach B2B z zagranicznymi partnerami,
  • zaprezentowanie potencjału przedsiębiorców

 

 

Opis przedsięwzięcia

 

Udział w misji gospodarczej polegającej na udziale w  targach spożywczych „Sial Middle East 2019” w Abu Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Wartość przedsięwzięcia

30 000 zł

Koszty kwalifikowalne

  1. koszt przelotu (bilet) na trasie Polska – Abu Zabi – Polska dla 1 osoby;
  2. koszty zakwaterowania dla 1 osoby.

Wnioskowana kwota pomocy

30 000 zł

Źródła finansowania przedsięwzięcia

Wyjazd realizowany jest w ramach Projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.6 Marketing Gospodarczy realizowanego przez Województwo Lubelskie

 

Uczestnicy wyjazdu we własnym zakresie pokrywają:

  1. koszty ubezpieczenia osobowego obejmujące m.in. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie zdrowotne,
  2. diety pobytowe oraz koszty wyżywienia ,
  3. koszty spóźnień Uczestnika na samolot/pociąg/autobus/samochód/minibus i związane z tym koszty dodatkowego zakwaterowania, zmiany rezerwacji biletu,
  4. koszty przygotowania materiałów promocyjnych obejmujące m.in. koszty opracowania, tłumaczenia oraz transportu materiałów itp.
  5. inne koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w Wyjeździe.

 

W ramach dofinansowania Uczestnika, stanowiącego pomoc de minimis, Województwo Lubelskie pokryje 100% kosztów uczestnictwa przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem że kwota przewidziana w Ogłoszeniu o naborze może ulec zmianie. Ostateczny koszt uczestnictwa w Wyjeździe znany będzie po jego zakończeniu na podstawie faktur otrzymanych przez Województwo Lubelskie od wykonawców usług związanych z organizacją uczestnictwa w Wyjeździe.

 

Termin nadsyłania wniosków: 3 grudnia 2019 r.

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe lub przesyłką kurierską na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Grottgera 4

20-029 Lublin

 

wraz z dopiskiem: "WYJAZD w ramach projektu „MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO II” - misja gospodarcza do Abu Zabi.

 

lub elektronicznie na adres: przedsiebiorcy@lubelskie.pl w formie skanu.

                   

W przypadku złożenia wniosku osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesłania kurierem każdorazowo o dacie doręczenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w godzinach jego urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Natomiast w przypadku przesyłek doręczanych elektronicznie wniosek uznaje się za doręczony z chwilą wpływu na wskazany adres e-mail. Wnioski złożone po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z REGULAMINEM oraz załącznikami

Dodatkowych informacji udziela:

Departament Gospodarki i Wspierania przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

Tel: 81 478-13-20

e-mail: marceli.poterucha@lubelskie.pl

 

 

Załączniki:

Regulamin uczestnictwa przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego[1] w wyjazdach zagranicznych na misje gospodarcze oraz wyjazdach związanych z promowaniem województwa lubelskiego organizowanych w ramach projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3, Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.6 Marketing Gospodarczy.

 

Zał. nr 1. Wzór wniosku o uczestnictwo w Wyjeździe - do złożenia na etapie naboru

Zał. nr 2. Formularz informacji udzielanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych w latach 2014-2020 (Dz.U. z 2015, poz.488) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2010 r. nr 53,poz. 311 z późn. zm.) - do złożenia na etapie naboru

Zał. nr 3. Wzór sprawozdania merytorycznego z udziału w Wyjeździe

Zał. nr 4. Projekt Umowy o dofinansowanie

Zał. nr 5. Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady ministrów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (t.j. Dz.U. z 2018, poz.350)

Zał. nr 6. Kryteria wyboru przedsiębiorców

Zał. nr 7. Oświadczenie n/t powiązań wnioskodawcy z innymi podmiotami - do złożenia na etapie naboru

Zał. nr 8. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis / nieotrzymaniu pomocy de minimis - do złożenia na etapie naboru

Zał. nr 9. Sytuacja finansowa wnioskodawcy - do złożenia na etapie naboru

 

[1] Poprzez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego  rozumie się każdy podmiot wykonujący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę prawną i sposób finansowania, z siedzibą/miejscem wykonywania działalności na terenie województwa lubelskiego lub zarejestrowanym na terenie województwa lubelskiego oddziałem.