Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Tweeter.com (nowe okno) Strona Youtube.com (nowe okno)

3.9 Udział w targach i misjach - nabór już wkrótce

piątek, Maj 31, 2019

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

 

Termin składania wniosków: Wnioski można składać w terminie od 30.06.2019 r. do 31.07.2019 r. do godziny 15:00:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: II kwartał 2020 r.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

Sposób składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014). Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Kto może składać wnioski? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu), prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach gospodarczych (w tym zagranicznych) wynikających ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu lub innych równoważnych dokumentów. Projekty mogą dotyczyć udziału przedsiębiorstw w targach lub wystawach krajowych o charakterze międzynarodowym, prowadzących do rozszerzenia oferty wnioskodawcy na zagraniczne rynki lub w targach, wystawach i misjach zagranicznych, w celu nawiązania współpracy z podmiotami spoza terenu Polski.

Kryteria wyboru projektów: znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse: Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 80%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 5 153 280,00 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 515 328,00 zł.

Pytania i odpowiedzi: W sprawach dotyczących Działania 3.9 Udział w targach i misjach informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl

Regulamin

Załączniki do Regulaminu